ني: محدوديت وضع کردن بر رسانه‌هاي همه‌گاني و اجتماعي پذيرفتني نيست

نهاد ني؛ حمايت کننده رسانه‌هاي آزاد افغانستان در پيوند به هشدار وزارت مخابرات و تکنالوجي معلوماتي، مبني بر توقف فعاليت فيس‌بوک در افغانستان، گفته است، محدوديت بر رسانه‌هاي همه‌گاني و اجتماعي در افغانستان به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
شهزاد گل آريوبي وزير مخابرات روز گذشته اعلام کرد که به شرکت فيس‌بوک شش ماه، فرصت داده‌اند تا رهنمودها و قوانين دولت افغانستان را در مورد اين کشور عملي سازد، در غير آن صورت فعاليت فيس‌بوک متوقف خواهد شد.
نهادني، روز يکشنبه( 25حمل) با نشر خبرنامه‌اي تاکيد کرده است که وضع هرگونه محدوديت بر رسانه‌ها، به آزادي بيان در کشور ضربه‌يي بزرگ و جبران‌ناپذير خواهد زد.
در خبرنامه به نقل از عبدالمجيب خلوتگر رييس اجرايي ني آمده است: «بر مبناي ماده‌ي 34 قانون اساسي افغانستان که در آن آزادي بيان تسجيل يافته ـ هيچ محدوديتي بر رسانه هاي اجتماعي و رسانه‌هاي همه‌گاني پذيرفتني نيست. »
خبرنامه تصريح کرده است: «قوانين افغانستان چارچوب فعاليت رسانه‌ها را تعريف کرده و هر نوع عملي خلاف اين چارچوب، در مخالفت صريح با قانون پنداشته مي‌شود. بنابراين ني از وزارت مخابرات و تکنالوجي معلوماتي مي‌خواهد که به جاي محدود کردن شبکه‌هاي اجتماعي، در نظام‌مندساختن آن بر مبناي قوانين نافذه‌ي کشور بکوشد.»
نهادحمايت کننده رسانه‌هاي آزاد افغانستان، افزوده است: «در زمينه‌ي نظام‌مندساختن رسانه‌هاي اجتماعي، اسنادي را در همکاري با متخصصان اين عرصه تهيه کرده و مي‌تواند آن را با وزارت مخابرات درميان بگذارد. اين اسناد حکومت را در راستاي تعيين چارچوب‌هاي حقوقي فعاليت رسانه‌هاي اجتماعي ياري مي‌رساند.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید