کتاب «در بارة فلسفه علوم اجتماعي» از چاپ برآمد

کتاب «در بارة فلسفه علوم اجتماعي» اثر استاد سيد حسين اشراق حسيني اخيرن از چاپ برآمد.
اين اثر که بحث هاي بنيادي در بارة ماهيت علوم اجتماعي دارد و پرسش هاي فلسفي در رابطه به نگرش هاي گوناگون نسبت به جهان اجتماعي را پاسخ مي دهد، حاوي هفت فصل بوده که در فصل اول آن پيشينه و زمينة فلسفه علوم اجتماعي، در فصل دوم، سنت انتقادي و فلسفة علوم اجتماعي، فصل سوم، پساپوزيتيويزم و گذار از رويکرد اثباتي، فصل چهارم، چرخش تفسيري در علوم اجتماعي: هر منوتيک، فصل پنجم، رياليزم انتقادي و اصل رهايي بخشي، در فصل ششم، علوم اجتماعي پست مدرن و سرانجام در فصل هفتم فمينيزم: تأثير عوامل اجتماعي بر معرفت، به بحث گرفته شده است.
در قسمتي از درآمد اين اثر گرانبها آمده است: نخستين پرسش در اين حوزه، نسبت ميان «علوم اجتماعي» و «علوم طبيعي» است، با اين طرح که: «آيا علوم اجتماعي چيزي از جنس علوم طبيعي است؟ و روش هايي که در علوم اجتماعي ما را به سوي معلومات هدايت مي کنند، همان روش هاي علوم طبيعي بايد باشند؟»
پرسش بالا در حقيقت نقطة عزيمت فلسفه علوم اجتماعي در دوران جديد است، دوراني که پيروزي هاي شگفت انگيز علوم را به ارمغان آورده و از شأن و شکوه برخوردار شان نموده است، بنابر اين بديهي مي نمود که دانشمندان علوم اجتماعي «براي تثبيت مشروعيت رشتة علمي شان و تدوين بنيان هاي روش شناختي آن در جستجوي روش هاي موفق علوم طبيعي در علوم اجتماعي باشند.»
اما در بخشي ديگر اين درآمد شباهت علوم اجتماعي با علوم طبيعي بيهوده خوانده شده و چنين اشاره شده است:
در دوران مدرن انديشه هاي کانت اين آموزه را تقويت نمود که «علوم طبيعي بر پايه هاي استواري بنا شده اند»، به موازات آن علوم اجتماعي «نيز با الگو قرار دادن آن در پي تثبيت شأن و جايگاه خودش بود، اما با آغاز قرن بيستم و آشکار شدن سستي آن پايه هاي به ظاهر استوار «علوم طبيعي»، مواضع «علوم اجتماعي» نيز دچار تزلزل گرديده تا آنجا که: «ديگر تلاش براي نشان دادن شباهت علوم اجتماعي و علوم طبيعي بيهوده به نظر مي رسيد».
يعني در اين اثر رويکردهاي متفاوت نسبت به علوم اجتماعي تبيين و جريان هاي متفاوت فلسفي معطوف به علوم اجتماعي به خواننده گان معرفي شده است.
قابل يادآوري مي دانم که کتاب «در باره علوم اجتماعي» را انتشارات عازم با قطع و صحافت، زيبا و متناسب به چاپ رسانيده و مطالعه اين اثر براي دانشجويان «علوم اجتماعي» يک ضرورت است و دانشجويان عزيز مي توانند براي پژوهش شان از اين اثر به عنوان يک منبع معتبر استفاده کنند.
سيدمکارم

اشتراک گذاری:

نظر بدهید