ادعاي وزارت فرهنگ: از بسته کردن صدها حساب جعلي فيس‌بوک تا افزايش صنعت گردش‌گري

وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور کارکردها و دست‌آوردهاي مهم اين وزارت، در جريان سال 97 خورشيدي را “شناسايي ومسدود کردن صدها حساب جعلي فيس‌بوکي نفاق افگن” که از بيرون کشور هدايت مي‌شدند و هم‌‌چنان گسترش‌ صنعت گردش‌گري در افغانستان عنوان کرد.
سيد آقا حسين فاضل سانچارکي معين نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ روز سه شنبه(27حمل) در برنامه حسابدهي دولت به مردم گفت، صدها صفحه جعلي و نفاق افگن درصفحات اجتماعي از جمله فيسبوک شناسايي شده است.
آقاي سانچارکي گفت که هزاران صفحه جعلي و نفاق افگن در صفحات اجتماعي، فعال هستند که عمدتن از جانب سازمان‌هاي استخبارات خارجي ساخته و هدايت مي‌شوند.
او، گفت که اين صفحات برخلاف اصول قانون اساسي، عنعنات و منافع ملي افغانستان به نشرمطالب نفاق افگنانه مشغول هستند که صدها مورد از اين مجموعه شناسايي شده است.
او، با اشاره به اظهارات اخير وزير مخابرات مبني برضرورت پيروي شبکه فيسبوک ازقوانين افغانستان، افزود که اين تلاش‌ها نيز به منظور مسدود شدن صفحاتي روي دست گرفته شده که برخلاف منافع ملي کشور تبليغ مي‌کنند.
آقاي سانچارکي اظهار داشت که حکومت از مجراي وزارت مخابرات، از شرکت فيسبوک درخواست کرده است که به قوانين افغانستان احترام گذاشته و يک پايه سرور/ دستگاه کنترل فيسبوک را در اختيار دولت قرار دهد؛ اما شبکه فيسبوک تاکنون زير بار اين امر نرفته است.
پيش از اين، وزير مخابرات و تکنالوژي معلوماتي افغانستان گفته بود که شبکه فيسبوک ميليون‌ها دالر از افغانستان عايد دارد و نشرات کاربران اين شبکه نيز ناقض پاليسي حکومت است و شرکت فيسبوک بايد ماليه پرداخت کرده و روي پاليسي نشرات خود تجديد نظر کند. او از احتمال مسدود شدن فيسبوک در صورت دوام رويکرد فعلي اين شبکه سخن گفته بود.
مژگان مصطفوي معين مالي و اداري وزارت فرهنگ با اشاره به رشد صنعت گردش‌گردي در کشور گفت که بالغ بريک ميليون بازديد کننده داخلي و خارجي در جريان سال گذشته تنها از دو پارک ملي بند امير ولايت باميان و واخان ولايت بدخشان بازديد کرده‌اند.
او، عوايد ناشي از صنعت گردش‌گري را در کشور روبه افزايش خوانده گفت که درجريان سال گذشته يک درصد ازعوايد ناخالص ملي از مجراي گردش‌گردي به دست آمد.
از سويي‌هم، حسينه صافي سرپرست اين وزارت با اشاره به برنامه حفاظت از آبدات تاريخي گفت که ده ها آبده سال گذشته بازسازي شده و ده ها آبده تاريخي ديگر درجريان سال جاري بازسازي خواهد شد.
وزير فرهنگ از آسيب پذيري منار تاريخي جام در ولايت غور که اخيرن نگراني از نابودي آن بالا گرفته بود نيز ياد آوري کرد و گفت که مرمت اين اثر باستاني در چارچوب يک برنامه کوتاه مدت و دراز مدت روي دست گرفته شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید