وزارت صنعت و تجارت: دسترسی به قرضه های بانکی آسان می شود

مسوولان در وزارت صنعت و تجارت شرایط قرضه های بانکی را در کشور خیلی سخت خوانده می گویند که برای تسهیل آن کار میکنند. وزارت صنعت و تجارت، اتاق تجارت و صنایع به همکاری مؤسسه انکشافی آلمان )جی آی زید( گفتمانی را زیر نام »گفتمان ملی پیرامون دسترسی به قرضه« روز چهارشنبه )28 حمل( در کابل برگزار کردند. وزارت صنعت و تجارت هدف این گفتمان را شناسایی فرصتها و چالشها در روند قرضه دهی بانک ها به تشبثات کوچک و متوسط، عنوان میکند. ظهورالدین شیرزاده معین وزارت صنعت و تجارت گفت که شرایط دسترسی به قرضه های کوچک و متوسط بانکی در افغانستان روند طولانی دارد که محدودیت دسترسی شهروندان شده است. آقای شیرزاده بیان داشت، استراتیژی تسهیل قرضه های بانکی زیر کار است و در آینده نزدیک در تمام بانک های دولتی و خصوصی عملی خواهد شد. به گفته او، گفتمان امروز نیز به همین منظور برگزار شده تا چگونه روند قرضه دهی ساده شود.

درهمین حال، مصطفی مستور وزیر اقتصاد نیز گفت که دسترسی آسان و ارزان به قرضه های بانکی زمينه را براي رشد اقتصاد و رسيدن به خود کفايي مساعد ميسازد. آقاي مستور با اشاره به اين که ميزان واردات کشور 8 برابر ميزان صادرات است، افزود که عدم دسترسي به قرضه هاي بانکي يکي از چالش هاي عمده فرا راه رشد اقتصادي کشور است.

به گفته او، هزينه بلند توليد، عدم دسترسي به زمين، قيمت بلند برق، نبود کارگر ماهر و عدم امنيت فردي سرمايه گذار باعث شده است که 5.2 ميليون نفر در افغانستان به طورکلي بيکار باشد. از سويي هم، خان جان الکوزي معاون اتاق تجارت نيز گفت که شرايط دسترسي به قرضه هاي کوچک از لحاظ تخنيکي و مفاد بلند باعث راکد شدن پول دربانک ها و افزايش بيکاري در کشور شده است. به گفته او، سکتور خصوصي طي 18 سال گذشته حدود 50 ميليارد دالرامريکايي را در افغانستان سرمايه گذاري کرده است؛ اما هنوزهم با چالش هاي فراوان از جمله مشکل دريافت قرضه مواجه است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید