اداره‎ي محلي فراه، بيش‌از دوصد کارمند خيالي دارد

ميليون‎ها افغاني زيرنام معاش ماهوار بيش‌از 200 کارمند در اداره‌ي محلي ولايت فراه، حيف‌وميل مي‌شود.
بربنياد اسناد و معلوماتي که در اختيار مرکز خبرنگاري تحقيقي پَيک قرار گرفته‌است، از جمله 5768 کارمند ملکي در اداره‎ي محلي ولايت فراه، 222 تن آن خيالي بوده و بيش‎از 500 تن ديگر از ولسوالي‎هاي ده‎گانه‎ي اين ولايت، بدون انجام وظيفه و يا طور خدمتي از مرکز ولايت معاش ماهوار دريافت مي‎کنند.
اسناد به‎دست آمده از منابع رسمي محلي، نشان مي‎دهد که بيش‎تراز 85 درصد کارمندان خيالي، مربوط به رياست معارف و باقي به‎گونه‎ي انگشت‎شمار در چندين رياست و اداره‎ي محلي مرکز و ولسوالي‎هاي ولايت فراه وجود دارند.
ميان‎گين معاش ماهوار مجموع کارمندان اداره‎ي محلي ولايت فراه به بيش‎از 50 ميليون افغاني مي‎رسد که از بودجه‎ي (عادي) ملي کشور تمويل مي‎شود.
هرچند به‌گونه‌ي دقيق مشخص نيست که چه مقدار پول از بودجه‌ي ملي کشور، زيرنام کارمندان خيالي در اداره‌ي محلي ولايت فراه حيف‌وميل مي‌شود؛ اما يک تخمين ساده از ميان‌گين معاش ماهوار کارمندان، به‌خوبي نشان مي‌دهد که از مجموعِ بيش‌از 50 ميليون افغاني معاش ماهوار کارمندان اداره‌ي محلي ولايت فراه، ماهانه بيش‌وکم يک‌ونيم ميليون آن به‌جيب برخي‌از مسوولان مي‌رَود؛ اما هيچ‌يک از مسوولان محلي، به‌اين حقيقت تن نمي‌دهد.
مسوولان محلي، آمار به‌دست آمده‌ي خبرنگار پيک را تأييد و يا رد نمي‌کنند؛ اما اين را هم مي‌پذيرند که از مامور تا مدير، ولسوال، اهل معارف و شوراي ولايتي همه‌گي در حيف‌وميل بودجه‌ي ملي کشور شريک هستند.
بيش‌ترين آمار خيالي، از معارف است:
بربنياد آمار ارايه شده ازسوي رياست معارف ولايت فراه، بيش‌از يک هزار آموزگار و
کارمند (مدير، سرمعلم، معلم، تحويل‌دار و ملازم) در بيش‌از 300 مکتب هشت ولسوالي اين ولايت ايفاي وظيفه مي‌کنند. اما داده‌هايي که خبرنگار پيک از منابع محلي در هشت ولسوالي اين ولايت به‌دست آورده، تفاوت 194 نفري را کم‌تراز آمار ارايه شده ازسوي مسوولان معارف اين ولايت نشان مي‌دهد. درحالي‌که رياست معارف آمار خيالي را نادرست مي‌داند؛ اما بسته بودن 32 مکتب در برخي‌از ولسوالي‌هاي اين ولايت را پذيرفته و مي‌افزايد که دست‌کم چهارهزار دانش‌آموز دختروپسر به‌دليل بسته بودن اين مکتب‌ها، از آموزش و پرورش محروم‌اند. اما به‌باور برخي‌از اعضاي شوراي ولايتي و فعالان مدني دراين ولايت، شمار مکتب‌هاي بسته و غيرفعال، چندين برابر از آن‌چه است که مسوولان معارف بيان کرده‌اند.
ضياالدين نوري فعال مدني و از باشنده‌گان اصلي ولسوالي خاک سفيد مي‌گويد که از چند سال به‌اين‌سو، هيچ مکتبي در اين ولسوالي فعال نبوده؛ اما هرماه معاش براي تشکيل خيالي معارف اين ولايت حواله مي‌شود.
افزون‌براين، خيرمحمد نوروزي عضو شوراي ولايتي فراه بدون ذکر نام کسي به خبرنگار پيک مي‌گويد:
«چندين ولسوال و مدير و معلم را مي شناسم که به روزها و ماه‌ها به‌ولسوالي نمي‌روند و معاش ماهوار خود را هم از مرکز ولايت دريافت مي‌کنند.»
بکواه، تنها صنف اول دارد!
ملارنگين ولسوال پيشين بکواه مي‌گويد که در 13 سال پسين، حتا صنف اول به صنف دوم ارتقا نکرده‌است: «طفلاي که سي‌پاره خواندن به مساجد مي‌روند،‌ از آن‌ها شاگرد خيالي جديدشمول مي‌سازند و به‌نام‌هاي خود و نزديکان خودشان معاش معلمي مي‌گيرند، درحالي‌که هيچ معلم و شاگردي دراين ولسوالي وجود فزيکي ندارد.»
اما داده‌هاي متفاوت از جدول معاش آموزگاران ولسوالي بکواه و رياست معارف ولايت فراه، نشان مي‌دهد که ماهانه دستِ‌کم 400هزار افغاني معاش ماهوار براي 33 تا 38 معلم دراين ولسوالي حواله و اجرا مي‌شود.
برخي‌از نماينده‌گان مردم و بزرگان محلي دراين ولايت، آمار ارايه شده از سوي مسوولان معارف و اداره‌ي محلي را نادرست مي‌دانند. خيرمحمد نوروزي عضو شوراي ولايتي فراه به خبرنگار پيک مي‌گويد:«اصلن هيچ مکتبي در بسياري ولسوالي‌ها وجود ندارد، معلم،‌ ولسوال، مدير، قاضي، سارنوال و… همه‌گي در مرکز شهر فراه مصروف کاروبار شخصي خود هستند، معاش ماهوار دولتي‌هم در بالاي جيب شان است.»
به‌گفته آقاي نوروزي،‌ مکتب‌هاي ولسوالي بالابلوک در هژده سال گذشته، هيچ فارغ صنف 12 و دختران بالاتراز صنوف چهار و پنج نداشته است.
بربنياد آمار احصاييه مرکزي، ولايت فراه در سال 1397خ، داراي 174 مکتب، بيش‎از 2600 آموزگار و بيش‎از يکصدهزار دانش‎آموز بوده‎است.
اداره داره‌ي ثبت احوال نفوس؛ اما بي نفوس!
يافته‌هاي پيک از داده‌ها و معلومات منابع محلي مي‌رساند که نه‌تنها در بخش معارف، بل در شماري ديگر از نهادهاي محلي نيز، کارمندان خيالي انگشت‌شماري وجود دارند.
اداره‌ي ثبت احوال نفوس ولايت فراه، يکي ازاين نهادهاي محلي‌است که براساس تشکيل در هر ولسوالي سه کارمند رسمي و يک کارمند خدماتي(پياده) دارد؛ اما داده‌هاي منابع محلي نشان مي‌دهد که اين اداره از سال 1394 تااکنون در هيچ يک از ولسوالي‌هاي ده‌گانه‌ي اين ولايت، کارمند خدماتي(پياده) نداشته و معاش ماهوار اين کارمندان به‌نام‌هاي خيالي حواله مي‌شود.
يک کارمند اداره‌ي ثبت احوال نفوس ولايت فراه، به‌دليل ترس ازدست دادن وظيفه با نام مستعار (احمد) به خبرنگار پيک مي‌گويد: «معاش کارمندان پياده 100 درصد و مامورين تا 30 درصد به‌جيب ولسوال‌ها مي‌رود.»
اما برخي‌از ولسوال‌هاي ولايت فراه در تماس با خبرنگار پيک، اين موضوع را رد کرده‌اند.
به‌گفته‌ي احمد، يک کارمند رسمي ولسوالي گلستان که در مرکز ولايت زنده‌گي مي‌کند، هرگز به‌اين ولسوالي نرفته و 30 درصد معاش ماهوارش از سوي ولسوال وضع مي‌شود. ولسوالي‌هاي پشت‌کوه، پشت‌رود، اناردره، خاک سفيد و شيب‌کوه نيز، ازسال 1390 به‌اين‌سو، هيچ کارمند ثبت احوال نفوس ندارد.
يکي ديگر از کارمندان اين اداره نيز با حفظ هويت خود و با تأييد گفته‌هاي احمد، مي‌گويد: «حقيقت اين‌است که بيش‌تراز نيم کارمندان هراداره خيالي است. درهمين اداره ما روزانه بيش‌تراز 15 تا 20 نفر از مرکز و ولسوالي‌هاي ناامن حاضري ندارند؛ اما هرماه استحقاق معاش 49 نفر حواله مي‌شود.»
منابع در اداره‌ي ثبت احوال نفوس فراه، هم‌چنان ادعا مي‌کنند که جمعه خان رستم‌يار رييس اين اداره، پسر و اقارب نزديک خودرا در چندين ولسوالي به‌حيث مدير و مامور مقرر کرده؛ اما هيچ يک ازآن‌ها نه در مرکز و نه در ولسوالي، حاضر نيستند.
حسين فرزند جمعه خان (رييس اداره)، حميدالله فرزند عبدالقدوس و عبدالهادي فرزند محمد يعقوب از جمله کساني اند که در جدول معاش ماهوار اين اداره، سي روز مکمل حاضراند؛ اما به‌گفته‌ي منابع، بيش‌تراز پنج سال مي‌شود که هيچ يک ازاين افراد را نديده‌اند.
رييس اداره‌ي ثبت احوال نفوس، استخدام پسر و اقارب‌اش را در مربوطات اين اداره رد نمي‌کند؛ اما تاکيد مي‌کند که به‌دليل ناامني‌هاي سال‌هاي پسين، همه‌ي کارمندان ولسوالي‌هاي ناامن در مرکز ولايت حاضري دارند و همه‌روزه حاضراند. اما نوار تصويري خبرنگار پيک از هنگامي‌که ساعت 11 روز دوشنبه /11/1397خورشيدي، براي انجام مصاحبه با آقاي رستم‌يار به‌اين اداره مراجعه کرده، نشان مي‌دهد که در زمان رسمي پيش‌از چاشت روز، دروازه‌هاي دفترها بسته و هيچ يک از کارمندان مرکزي يا خدمتي از ولسوالي‌ها حضور ندارد.
آقاي رستم‌يارهم، نبود فورم توزيع شناس‌نامه را دليل نبود کارمندان مي‌خواند و اذعان مي‌کند که در سال روان، پنج تن از کارمندان اين اداره را به‌دليل حاضر نبودن از وظيفه برکنار کرده‌است.
معاش‌خوران خانه‌نشين:
شهرداري ولايت فراه، يکي ديگر از نهادهاي اداره ي محلي اين ولايت است که بربنياد يافته‌هاي پيک از منابع محلي، دست‌کم 17 کارمند خيالي دراين نهاد نيز شناسايي شده‌است.
نجيب‌الله ادب‌يار که تازه به‌حيث شهردار فراه مقرر شده‌است، به خبرنگار پيک مي‌گويد که تا چهارماه پيش در زمان شهردار پيشين، ماهانه بيش‌از يکصدهزار افغاني زيرنام معاش کارمندان خيالي دراين نهاد حيف‌وميل مي‌شد.
آقاي ادب‌يار بدون ذکر آمار دقيق و نام کسي، مي‌افزايد: «بعضي از انجنيران شهرداري که مربوط به شهردار پيشين، اعضاي شوراي ولايتي و زورمندان محلي هستند، به‌حيث کارگر تنظيف‌هم معاش مي‌گيرند.»
به‌گفته آقاي ادب‌يار، از مجموع 207 نفر تشکيل اين نهاد، 64 تن آن کارگران تنظيف‌اند که بيش‌ترين آمار خيالي‌هم در همين بخش تشخيص شده‌است. او درحالي‌که از هيچ زورمند و يا مقام محلي نام نمي‌برد؛ اما تاکيد مي‌کند که به‌هيچ زور و فشاري تسليم نخواهد شد و اين نهاد را، به‌زودي از وجود افراد خيالي پاک خواهد کرد.
برخي‌از آگاهان امور، اعضاي شوراي ملي و فعالان مدني در ولايت فراه، به‌اين باوراند که باوجود حيف‌وميل ميليون‌ها افغاني زيرنام کارمندان خيالي در نهادهاي محلي اين ولايت، تااکنون هيچ شخص يا مقام محلي در پيوند به‌اين‌گونه حيف‌وميل بودجه‌ي ملي کشور، ازسوي حکومت مورد بازپرس قرار نگرفته‌است.
مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک

اشتراک گذاری:

نظر بدهید