وزارت کار: مقرره تقاعد کارکنان اداره‌هاي خصوصي تصويب شده است

وزارت کار و امور اجتماعي از تصويب مقرره تقاعد کارکنان اداره‌هاي غير دولتي خبر داده و گفته است که تا شش ماه ديگر طرزالعمل تقاعد اين کارکنان تهيه مي‌شود.
سيد انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعي که روز سه‌شنبه (3 ثور) در برنامه “حساب‌دهي حکومت به ملت از کارکردهاي اداره‌اش گزارش مي‌داد، گفت که مقرره تقاعد کارکنان اداره‌هاي خصوصي اخيرن طي مراحل گرديده و زمينه برخورداري اين کارکنان از حقوق تقاعد را مساعد کرده است.
او، افزود که در جريان شش ماه پيش‌رو زمينه‌هاي اجراي اين مقرره با تدوين طرزالعمل‌هاي مشخص مساعد خواهد شد.
او، اضافه کرد که وزارت کار هم‌چنان تدوين مقرره ‌اي را روي دست دارد که درچهارچوب آن به خبرنگاراني که در جريان حادثات آسيب مي‌بينند، امتيازات مشخص داده شود.
آقاي سادات با اشاره به انکشاف سيستم پرداخت حقوق متقاعدين گفت که در جريان سال قبل 90 درصد از کساني‌که حقوق تقاعد دريافت مي‌کنند ثبت بايومتريک شده‌اند.
وزير کار هم‌چنان با اشاره به وضعيت بازار کار بيان داشت که ازميان 16 ميليون تن واجد‌الشرايط کار در افغانستان 29 درصد از بيکاري رنج مي‌برند و 23 درصد ديگر با مشکل کار ناکافي روبرو هستند.
او، تلاش سال‌هاي گذشته حکومت براي کاهش بيکاري را مؤثر تلقي کرده افزود که در جريان سال گذشته بيش از 400 هزار شغل ايجاد شده است و در جريان سال جاري نيز تلاش خواهد شد به اين ميزان زمينه‌هاي کار براي شهروندان ايجاد شود.
وزير کار، زمينه‌هاي شغلي که در سکتور خصوصي ايجاد مي‌شود را نيز روبه افزايش دانسته گفت که با وجود هيچ بررسي، تخمين مي‌شود که در جريان سال‌هاي قبل بيش از700 هزار شغل در سکتور خصوصي ايجاد شده باشد.
ايجاد دو ميليون جاي کار از تعهدات حکومت وحدت ملي بود که در کنفرانس ملي کار تجديد شد، براساس اين تعهدات در جريان چهار سال قبل مي‌بايست دو ميليون جاي کار ايجاد مي‌شد، امريکه تاحدي زيادي عملي نشده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید