رئيس جمهور امريکا به معادن افغانستان چشم دوخته است؛ براي بررسي معادن به زودي نماينده ترامپ به کابل مي آيد

پيش زمينه:
در اين هيچ شک و ترديدي وجود ندارد که: استفاده خردمندانه و بهره برداري مثمرانه از تمامي ذخاير سرشار مواد معدني زيرزميني اعم از جامد، مايع و گاز افغانستان با جلب هوشمندانه و عاملانه سرمايه گذاري هاي هنگفت کمپني هاي بزرگ متجرب کشورهاي پيشرفته خارجي يک قدم نهايت مهم و ارزشمند در راستاي تحکيم بنية اقتصادي، ارتقاي سطح رفاه اجتماعي، ارتقاي سطح کاريابي، رشد عوايد سرانه ملي، خودکفايي و توسعه ملي کشور فقير ما محاسبه مي شود. اين نکته را ناديده بايد گرفت که، روند و پروسه هاي مختلفه استخراجي و بهره برداري از ذخاير مواد معدني، سروي هاي تفحصاتي و مطالعات نهايي و تثبيت دقيق اندازه و پيمانه ذخاير مواد معدني در شرايط دشواري که جنگ ها و درگيري هاي استمراري، طغيان تضاد ها و مخالفت هاي دوامدار عناصر، چهره ها و مهره هاي زورمند درون دولتي، فوران مدوجذرها و سونامي هاي سياسي، اپيديمي گستردة فساد مالي و اداري، تلاطم بحران عميق اقتصادي و غوطه ور بودن افکار و اذهان سردمداران و اربابان خودکامه و خود محور حکومت تحميلي دوسره وحدت ملي مبني بر برتري طلبي قومي که در درياي تخيل اتوپيايي، فضا و اتموسفير سياسي، جو اجتماعي و اوضاع و حالات امنيتي افغانستان را به شدت مکدر و به سختي ظلماني ساخته است يک کار ساده، سهل و آسان نمي باشد.
ملت ستم کشيده، آواره، گرسنه و خواب برده افغانستان بايد مطلع و آگاه باشند که، 10 سال قبل يک گروپ از کارشناسان معدن، جيالوجيستان مشترک پنتاگون و زمين شناسان دولت امريکا (ناسا) با استفاده از 2 بال طياره که با وسايل، سامان آلات و تجهيزات پيشرفته تکنالوژي جيوفزيکي و تثبيت ذخاير مواد معدني زيرزمين مجهز بود، در 32 ولايت افغانستان به استثناي ولايت هاي هلمند و بدخشان سروي تفحصاتي موجوديت ذخاير مواد معدني زير زميني کشورما را انجام دادند. اين گروپ مشترک زمين شناسان امريکايي، ارزش مجموعي ذخاير معادن فلزي و جامد سروي شده و تثبيت شده (مس، آهن، طلا، کوبالت و ليتيوم) افغانستان را مبلغ (يک تريليون) دالر يعني يک هزار ميليارد دالر امريکايي تخمين و رقم زده بودند.
اين در حالي است که کارشناسان، جيالوجيستان و وزيران قبلي وزارت معادن و پتروليم افغانستان ارزش واقعي ذخاير مواد معدني (جامد، گاز و مايع) افغانستان را تا 3 تريليون دالر، 3 هزار ميليارد دالر امريکايي تخمين کرده اند.
ناگفته نبايد گذاشت که سال ها قبل متخصصان، کارشناسان و جيولوجيستان کشورهاي افغانستان، اتحاد شوروي وقت، فرانسه، آلمان و امريکا ذخاير غني مواد معدني کشورما را در 1400 محل و منطقه ولايت هاي مختلفه افغانستان به ارزش صدها ميليارد دالر امريکايي شناسايي و تثبيت کرده اند که استخراج خردمندانه و بهره برداري هدفمندانه و مثمرانه اين ذخاير مواد معدني غني مي تواند، ملت گرسنه و دولت درمانده افغانستان را از وابستگي خارجي، از اعانه بگيري و کمک هاي حقارت بار کشورهاي امپرياليستي و استعماري غربي و شرقي گيتي به کلي و به طور دايمي بي نياز بسازد.
نه تنها مي پرستان اند ز زاهد دل آزرده
دل تسبيح ام از دست او سوراخ، سوراخ است

هدف انفجار آميز و نکتة پرسش برانگيز در زمينه در اين نکته نهفته است که چرا؟ تيم مشترک معدن شناسان (ناسا) دولت امريکا از موجوديت ذخاير غني و قيمتي فلزي کيمياوي يورانيوم افغانستان هيچ اشاره نکرده و سکوت مرگبار اختيار کرده اند؟
در حالي که يورانيوم يک عنصر کيمياوي راديواکتيف و داراي اهميت فوق العاده ويژه نظامي بوده و در مقياس جهاني به مثابه يگانه فلز استراتيژيکي شناخته شده و محاسبه مي شود! زيرا همين عنصر يورانيوم که مادة اصلي و اساسي بمب ذروي را تشکيل مي دهد يگانه فلز کمياب، نادره راديو اکتيفي است که سرنوشت ملت ها و مقدرات دولت هاي دنيا را رقم مي زند. بايد اذعان کرد که 70 فيصد معادن عنصر يورانيوم جهان در طبقه خيلي ها پايين پروتوزويک، کانگلو ميرايت ها و رگ هاي پگماتيت هاي کره زمين تشکيل يافته است، اما خوشبختانه سروي مقدماتي و مطالعات متخصصان جيولوژيکي که نويسندة اين مقاله اسناد متذکره را چند دهه قبل در وزارت معادن افغانستان به دقت مطالعه کرده است به وضاحت نشان مي دهد که معادن عديدة عنصر خيلي ها با ارزش يورانيوم افغانستان در طبقات متوسط زمين و پايين احجار راسبه دورة ترياسيک و جورديسک و در بين احجار ريگي (سندستون) موقعيت دارند.
نويسنده مقاله لازم به تذکر مي داند که در نتيجه يک سلسله تحقيقات پياپي تفحصاتي و مطالعات دقيق جيولوژيکي که 4 دهه قبل از طرف تيم اختصاصي معدن شناسي فرانسوي (C.E.A) در ارتباط به تثبيت و شناسايي ذخاير معادن عنصر قيمتي يورانيوم در مناطق و ولايت هاي مختلفه افغانستان صورت گرفته است، چنين وانمود گرديده که ذخاير سرشار عنصر با ارزش نظامي، اقتصادي و استراتيژيکي يورانيوم به پيمانة قابل ملاحظه در ولايت هاي فراه، هلمند، هرات، قندهار، غزني، پکتيا، کابل، پکتيکا، پنجشير، بغلان، ننگرهار، پروان، باميان و فارياب وجود دارد. عطف توجه جدي به اين مسايل مهم، حساس، حياتي و اقتصادي، ذخاير غني مواد معدني با ارزش نظامي و استراتيژيکي افغانستان چه در دوره هاي منحوسه حکومتداري حامدکرزي و چه در دورة دونيم ساله دولتداري و ديکتاتوري اشرف غني، علي رغم کمک هاي ميلياردها دالري و مساعي جميله و همه جانبه جامعه جهاني! چه حامدکرزي و کابينه هاي فاسد وي و چه اشرف غني و کابينة بيکاره و مشاوران بي دانش و بي تجربة وي هيچکدام آن ها نسبت ضعف مديريتي و عدم جهش عالي فکري در عمل نتوانستند تا با استفاده هدفمندانه از کليه ذخاير مواد معدني در زير خاک خفته و مدفون شده افغانستان بهره برداري اعظمي و قابل ملاحظه مي نمودند و سطح حيات ملي و جهات مادي و معنوي اين ملت در خون آغشته، گرسنه و دولت بي کفايت و اعانه بگير افغانستان را از سونامي استمراري بحران اقتصادي، نرخ بلند بيکاري و صعود قيم مواد استهلاکي رهايي مي بخشيدند و نجات مي دادند.
واقعيت و حقيقت را نبايد از ملت تحت ستم افغانستان پنهان و کتمان کرد و آن اين که در اين روزها سروصداها، گفتمان ها و غوغاها، هلهله ها و تبصره هاي زيادي در رابطه به استخراج ذخاير مواد معدني قيمتي و استراتيژيکي افغانستان به وسيلة کمپني هاي اختصاصي امريکايي از زبان دونالد ترامپ رييس جمهور تجارت پيشه و جنجالي امريکا در شماري از رسانه هاي امريکايي از جمله روزنامه با اعتبار نيويارک تايمز به نشر رسيده و راه اندازي شده است. چنانچه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا گفته است که وي با اشرف غني مبني بر استخراج و بهره برداري ذخاير مواد معدني کشور افغانستان صحبت تيلفوني داشته است که متن و محتواي صحبت تيلفوني دونالد ترامپ و اشرف غني روي انگيزة سياسي و به دلايل اقتصادي به مطبوعات درز نکرده است و در روزهاي نزديک آقاي ترامپ در رابطه به استخراج مواد معدني افغانستان نماينده اختصاصي خود را به کابل اعزام مي کند.
به نظر نويسندة مقاله که چند سال قبل از زمره انجنيران سرشناس و با تجربه وزارت معادن وصنايع افغانستان بود. اگر همين آش باشد و همين کاسه و اگر همين دونالد ترامپ تجارت پيشه و همين اشرف غني باشد، ملت غفلت زده افغانستان متيقن باشند که ذخاير مواد معدني زير زميني ميلياردها دالري افغانستان به سرعت بي سابقه و مخفيانه استخراج شده و به تاراج خواهد رفت و کمپني هاي انحصاري مافيايي امريکايي از مدرک استخراج معادن قيمتي استراتيژيکي افغانستان دو چند مبلغ 700 ميليارد دالر هزينه شده در افغانستان را به امريکا به يلغار و يغما خواهد برد.
گفته گفته من شدم بسيار گوي
از شما يک تن نشد اسرار جوي

اشتراک گذاری:

نظر بدهید