حکومت با ده ها هزار ناکام چه خواهد کرد؟

سرانجام پس از مدت ها تأخير، وزارت تحصيلات عالي نتايج امتحانات کانکور را اعلان کرد. در اين نتايج آمده است که يکصد و شصت و نه هزار تن از فارغان سال 1395 مکاتب در اين آزمون شرکت کرده بودند که از آن جمله نود و دو هزار تن آنان به مؤسسات تحصيلات عالي و مؤسسات تحصيلات نيمه عالي راه يافته اند و ده ها هزار تن از آنان ناکام گرديده اند.
باآن که تعداد کساني که به مؤسسات تحصيلات عالي و نيمه عالي راه يافته اند نسبت به سال گذشته افزايش يافته است ولي ده ها هزار ناکام، اين روند همچنان به ميان جمعيت بيکاران کشوري افزوده مي شود که ميليون ها تن بيکار دارد و همه ساله از اين بابت هزاران تن راه کشور هاي بيگانه رادر پيش مي گيرند و حتا شماري در اين راه، جان هاي عزيز شان را از دست مي دهند.
در حالي که سويه تعليمي در مکاتب در اين سال ها نسبت به سال هاي پيش از جنگ در کشور افت قابل ملاحظه يي دارد، با آن هم راهيابي بيش از نود هزار تن از دانش آموزان به مؤسسات تحصيلات عالي و نيمه عالي يک قدم مثبت است ولي موجوديت اين همه ناکام درروند آزمون کانکور امسال و سال هاي گذشته، مصيبت کلاني است که بايد به آن رسيده گي شود.
حکومت و از جمله وزارت معارف کشور تا حال يه اين موضوع نپرداخته است و براي بيرون رفت از آن تدابيري نسنجيده است.
يکي از راه هايي که مي تواند در اين زمينه کارساز باشد، ايجاد نهاد هاي آموزشي حرفوي در کشور است که بايد عده اي از فارغان مکاتب را همه ساله در خويش جا دهد.
هر چند چنين نهاد هايي وجود دارد ولي شمار آن ها آنقدر نيست که بتواند نيازمندي هاي کشور را برطرف کند. در حالي که کشور به کارگران ماهر و نيمه انجينيران در رشته هاي ترميم موتر، وسايل برقي، نجاري، سامان و لوازم صحي و زراعتي و بخش هاي متعدد ديگر نيازمندي دارد و از اين روست که سالانه کارگران بيشماري از کشور همسايه پاکستان فرصت هاي شغلي را از کارگران افغان مي ربايند.
افزوده شدن هزاران نوجوان که در پروسة کانکور همه ساله ناکام مي مانند، يک معضل جدي اي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. نبود فرصت هاي شغلي و نبود متخصصين کوچک در جامعه يک مسأله است که مي تواند مورد مطالعه کار شناسان در وزارت هاي معارف و وزارت کار و امور اجتماعي وديگر نهاد هاي مربوط قرار گيرد.
توجه به روند آموزش در مکاتب نيز يکي از راه هاي حل اين مشکل است تا بتواند سويه آموزش را در آن ها بلند ببرد تا به اين ترتيب شمار ناکام هاي روند کانکور به حداقل کاهش يابد.
در اين جا بايد ياد آور شد که دولت در زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي براي فارغان مؤسسات تحصيلات عالي نيز ناکام است. همين اکنون ده ها هزار تن از فارغان مؤسسات تحصيلات عالي از سال هاي گذشته در کشور وجود دارند که بيکار اند و به يک مشکل براي خود و خانواده هاي شان مبدل شده اند.
هر چند که جنگ درکشور سبب شده است که امکانات تأمين فرصت هاي شغلي براي فارغان اين نهاد ها قابل ملاحظه بايد ولي دولت نبايد ناظر اين سيل فارغان نهاد هاي تخصيلي بماند وبراي آنان کاري نکند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید