کورس‌هاي آموزشي مسلکي اتحاديه پيشه وران افغانستان افتتاح شد

کورس‌هاي آموزشي رشته هاي مسلکي آرايشگري و ترميم موبايل در اتحاديه پيشه وران افغانستان پيش از چاشت ديروز آغاز شد.
اوشکا سپاهي مسؤول کورس‌هاي اتحاديه پيشه وران افغانستان در زمينه به آ رمان ملي گفت، اتحاديه پيشه وران افغانستان به خاطر رشد ظرفيت ودانش مسلکي جوانان افغان از دوازده سال به اين سو کورس هاي آموزشي رشته هاي آرايشگري، ترميم موبايل، کامپيوتر و خياطي را راه اندازي کرده بود و امروز چهل و دومين دور آموزش آرايشگري براي دختر خانم ها و همچنان کورس آموزش ترميم موبايل براي جوانان پسر آغاز گرديد.
به گفتة آقاي سپاهي، در صنف آموزش آرايشگري در هر دوره از سي تا چهل تن دختر خانم، مسلک آرايشگري را تحت نظر استادان مجرب و هيأت وزارت صحت عامه و ساير کورس ها را استادان مجرب و انجينيران بخش هاي متذکره پيش مي برند.
در آغاز کار کورس، نور الحق عمري رييس شوراي شهر کابل اتحاديه ملي پيشه وران افغانستان ضمن تبريکي از کار نظري وعملي براي دانش آموزان، از آنان خواست تا حفظ الصحه جسمي و محيطي و همچنان پرنسيب ها و ضوابط کورس را در نظر داشته باشند.
هردوره آموزشي کورس هاي مسلکي اتحاديه پيشه وران افغانستان تا چهار ماه را در بر مي گيرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید