نخستين سردخانه صفر انرژي در کابل به بهره برداري سپرده شد

براي نخستين بار يک سردخانه صفر انرژي براي حفاظت محصولات باغداري که بدون استفاده از انرژي برق و گاز و يا امکانات ديگر فعاليت مي کند در ولسوالي پغمان ولايت کابل اعمار گرديده و به بهره برداري سپرده شد.
وزارت زراعت، آبياري و مالداري خبر داد که براي نخستين بار يک سردخانه صفر انرژي براي حفاظت محصولات باغداري که بدون استفاده از انرژي برق و گاز و يا امکانات ديگر فعاليت مي کند در ولسوالي پغمان ولايت کابل اعمار و به بهره برداري سپرده است.
اين سرد خانه ظرفيت 60 متريک تن ميوه را دارد و به کمک مالي مردم نيپال از طريق سازمان سارک ، براي مردم افغانستان اعمار گرديده است.
اين سردخانه به هزينه 36 هزار دالر و با استفاده از تجربه مردم نيپال ساخته شده است. سردخانه متذکره از نگاه تخنيکي به شيوه جديد اعمار گرديده و با استفاده از قطرات آب، سردي مورد نياز براي محافظت ميوه را فراهم مي سازد.
قرار است، سردخانه ها مشابهي در ولايت هاي کابل، پروان، بلخ و سمنگان نيز به زودي ساخته شود.
يادآوري مي کنيم، که وزارت زراعت و مالداري در جريان سه سال گذشته بيش از 2800 سردخانه صفر انرژي براي محصولات پياز و کچالو را براي دهقانان ولايت هاي باميان ، کابل و پروان احداث نموده است.
افغانستان با وجود ناامني و درگيري هاي شديد در بعضي از ولايت ها سالانه صدها تن ميوه به بيرون از افغانستان صادر مي کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید