به روزنامه وزين آرمان ملي

آرزومندم نامه‌ام را بدون کم و کاست که پيام کارمندان دولت را در متن دارد به اميد کاهش اقتصادي شان به دست نشر سپرده، تا مسوولان امور با خوانش آن در پي تأمين عدالت و انصاف شوند.

زماني در قانون قيد بود که دولت مکلف به تأمين ترانسپورت وماکول چاشت کارمندان دولت است، آن وقت معاش وامتياز کوپون مواد ارتزاقي، مصارف ونيازمندي هاي يک کارمند را مرفوع مي‌ساخت.

ترانسپورت بنابر ملحوظاتي متوقف و کرايه روزانه هر کارمند 80 افغاني تعيين گرديد، در حالي‌که اين محاسبه عادلانه نبوده، کار منداني که ازمناطق دور ولسوالي هاي کابل به وظايف شان رفت و آمد مي نمايند حداقل روزانه زيادتر از 120 افغاني کرايه پرداخت مي کنند واز جانبي براي شان در روز 30 افغاني به نام ماکول قابل اجرا بود که با مبلغ چاشتانه به مصرف 40 افغاني صرف نان خشک، بوره و چاي مي توانند خريداري و تاعصر روز به شکم نيمه گرسنه کار نمايند.

موضوع از طريق اتحاديه ملي کارکنان افغانستان پيشنهاد گرديد؛ ولي سودي نه بخشيد، مي شود باري از عالي مقامات پرسيد که مصرف ترانسپورت و نان چاشت شان چنداست؟

بدون شک که صاحبان صلاحيت و قدرت خود به عيش و نوش واتلاف حقوق اکثريت مصروف بوده، علاوه بر آن مصونيت و امنيت شان را در معاملات و تدابير بزرگ امنيتي و هزينه هنگفت تأمين مي نمايند و مهم‌ترين و خطرناکتر از همه که کارمندان پايين رتبه قرباني حوادث و حملات انتحاري نيز شده و تا کنون به دلهره، شکم گرسنه و خستگي رفت وآمد به وظايف شان ادامه مي دهند.

ضرورت جدي آن محسوس است که درموردمبلغ ماکول وکرايه ترانسپورت تجديد نظر صورت گيرد، هر چند نکته قابل توجه را کميته مؤظف ازدياد کرايه که حاوي ازدياد کرايه به 120 افغاني روزانه بوده به مقام محترم وزارت ماليه پيشنهاد نموده؛ ولي مورد قبول قرار نگرفت.

اگر وزارت ماليه دچار مشکلات مالي و بودجوي مي باشد، چگونه براي مقامات عالي رتبه، افزودي خرج دستر خوان را که حاوي مبلغ 150000 افغاني براي وزيران و مبلغ 100000 افغاني براي رؤساي ادارات مستقل و براي معينان ادرات مبلغ 80000 افغاني منظور نمودند که موضوع طي مصوبه شماره 1 مورخ 30/1/1396 کميته بودجه وزارت ماليه نگاشته شده است. هکذا وزارت ماليه طي مکتوب 1892 مورخ 17/5/1397 در رابطه به ازدياد ماکول و کرايه ترانسپورت کارمندان، به وزارت احيا و انکشاف دهات اخبار نمود که در سال 1398 موضوع ازدياد 20 افغاني در ماکول و 40 افغاني در کرايه را در نظر مي گيرند، ولي تا کنون اطلاعي در مورد در دست نيست و مشکل با رسمي شدن پنجشنبه ها افزود گرديد.

علاوه بر کرايه ناچيز، افزايش قيمت مواد غذايي براي کارمندان دولت مشکل بوده، عدم اجراي کرايه و روز هاي پنجشنبه که رسمي شده است به اين مشکل افزوده است.

آيا ممکن  است کارمندان خدمات ملکي معاش ماهوار شان را به کرايه رفت و آمد و غذاي چاشت اختصاص دهند؟

الحاج مير ظفرالدين ظفر

رييس اتحاديه کارکنان و کارگران وزارت احيا و انکشاف دهات

اشتراک گذاری:

نظر بدهید