به مشکلات دهقانان کشور رسیدگی شود!

در حالي که افغانستان همه ساله رشد اقتصادي دارد، ميوه هاي تازه افغانستان که مي تواند منبع درآمدي براي باغداران باشد، همه ساله به دليل نبود سردخانه ها وبازار مناسب فروش تلف مي شوند و يا به بهاي ناچيزي به فروش مي رسند. اين کار  سبب زيان هاي بزرگ مالي به باغداران مي باشد و آن ها را ورشکست مي کندو خانواده هاي شان را در گرسنه‌گي نگه‌ مي‌دارد.

در همين حال سبزيجات افغانستان نيز وضعيت مشابه دارد و ما نمي توانيم از آن ها استفاده خوبي کنيم. همين اکنون در شهر فراه نرخ يک سير تربوز به هفت افغاني تنزيل يافته است که با آن نمي توان يک بوتل خورد آب آشاميدني خريد.

کشت کاران در فراه سبزيجات و ترکاري هاي حاصل برداري شده از زمين‌هاي شان را به بهاي بسيار نازل از بهاي تربوز مي فروشند و معلوم است که کشت کاران از اين رهگذر چه قدر زيان اقتصادي را متحمل مي شوند.

افغانستان يک کشور زراعتي است که بيشترينه اقتصاد آن از اين مدرک تدارک ديده مي شود. اگر دولت نتواند راه هاي فروش محصولات زراعتي را براي باغداران و کشت کاران نشان بدهد، معلوم است که وضعيت اقتصادي ما چندان رشدي نخواهد داشت.

همه ساله سيب هاي باغداران ما نيز گرفتار بي ارزشي مي شوند و اسباب تنگدستي و فقر آنان مي شود. دولت براي عرضة ميوه جات کشور بازار يابي ندارد. از اين سبب دهقان و باغدار و زمين دار گرفتار مشکلات مي گرددو سيب و پياز ما همه ساله با قيمت کمي به پاکستان مي رود تا در سردخانه هاي خريداران پاکستاني جا خوش کند و بعد در ماه هايي که مردم ما قلت پياز و يا ميوه اي را احساس کنند، دوباره از پاکستان خريداري مي کنند و در اين جا ديده مي شود که فايده اصلي را خريدار پاکستاني کرده است.

از اين جا نتيجه مي شود که بايد به اين امور کشور چاره اي انديشيد. ما نياز به سردخانه ها و مکان هايي براي نگهداري ميوه ها و سبزيجات افغانستان داريم.

اين کار را بايد هرچه زود تر يک طرفه کرد. ساختن سرد خانه ها براي ميوه هاي افغانستان و تدارک جاي مناسب به سبزيجات مان نيز يکي از راه هاي معقولي است که سبب مي شود دهقانان و باغداران در کار خود زيان نکنند. اين راهکار موجب مي شود تا آنان توليدات خود را به وقت و زمانش در اماکن ناميده شده نگهداري کنند و بعد در موسمي که نيازمندي  مردم براي آن ديده شد، آن را بيرون کنند و به بازار عرضه بدارند.

مانند اين ها بسياري از توليدات داخلي ما در وقت و زمانش بازار مناسب نمي يابند و از اين سبب به نرخ اندکي روانه بازار مي شود و از اين کار توليد گران ما گرفتار زيان هاي کلاني مي شوند.

بهره گيري از شيوه هايي که در خارج از کشور معمول است شايد بيشتر بتواند دهقانان و باغداران ما را کمک کند.

براي شکوفايي اقتصادي کشور و نجات دهقانان و باغداران از ورشکست و زيان هاي اقتصادي بيشتر، بازار فروش و امکانات نگهداري توليدات آنها بايد فراهم گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید