از فرصت هاي موجود استفاده شود

افغانستان يکي از کشور هايي است که حوزه هاي آبي مناسبي براي احداث بندها و کارخانه هاي توليد برق در آن وجود دارد. با اين اندوه که در اين زمينه تا حال در اين کشور کار هايي که بتواند نيازمندي هاي ما را بر آورده سازد، صورت نه گرفته است.
چند پروژه مهم در اين راستا به کمک کشور هاي اتحاد شوروي وقت، امريکا و چين در گذشته ساخته شده بود ولي در مرحله کنوني که جامعة جهاني حضور گسترده در افغانستان داشته است، اين کشور هاي دوست نخواستند افغانستان را در اين مورد کمک کنند تا افغانستان از احتياج همسايه گان در توريد برق از آن کشور ها بي نياز گردد.
اما معاون دوم رياست جمهوري همين اکنون مشغول بازديد از کشور جمهوري چين است. او در ديداري که با رييس کارخانجات توليد جنراتور هاي پرقدرت چين داشته است علاقه مندي هاي آن کشور را در اين راستا جلب نموده است.
رييس اين کارخانجات به معاون دوم رياست جمهوري اظهار داشته است با توجه به اين که افغانستان شرايط جغرافيايي مناسبي براي توليد برق ارزان از باد و آفتاب و آب دارا مي باشد، کشورش حاضر است در اين زمينه به افغانستان کمک کند.
ما باور داريم که حالا فرصت آن رسيده است که حکومت افغانستان تلاش کند تا کشور هاي بزرگ از جمله جمهوري مردم چين را وادار کند تا در عرصه توليد انرژي برق در افغانستان يا سرمايه گذاري کند و يا افغانستان را ياري رساند تا در همکاري با کشور هاي کمک کنندة ديگر و بانک هاي جهاني و انکشاف آسيايي، بندهاي برق و کارخانه هاي توليد برق را براي افغانستان احداث و اعمار کند تا ما ديگر نيازي به توريد برق از کشور هاي همسايه نداشته باشيم.
بسياري از شهر هاي افغانستان همين اکنون از داشتن انرژي برق محروم است، ولسوالي هاي زيادي نيز سال هاي متمادي است از داشتن چنين نعمتي عقب افتاده اند و داشتن برق يکي از آرزوهاي مردم شان مي باشد.
بهتر است که دولت افغانستان ديگر براي توليد برق در کشور راه هاي اساسي را بسنجد و اين راه فقط احداث بندها و کارنخانه هاي توليد برق بر فراز دريا هاي مستعد ما مي باشد.
درياي پنجشير، درياي کنر، درياي کوکچه و شايد دريا هاي ديگري نيز در افغانستان داراي ظرفيت هاي بالايي براي احداث بند ها و اعمار کارخانه هاي برق مي باشد.
آنگونه که معلوم است، کار هاي مقدماتي در اين راستا بر حوزة درياي کنر و درياي پنجشير اجرا گرديده است و اين امکان صد فيصد موجود است که در اولين اقدام کاري در اين مناطق صورت گيرد.
ما سالانه ميليون ها دالر براي خريد برق به کشور هاي همسايه چون تاجيکستان، ازبيکستان، ترکمنستان و ايران مي پردازيم و حيف است که منابع سرشار آبي خود مان بي آن که از آن براي توليد برق کار بگيريم ضايع گردند.
همچنان زمينه هاي توليد برق از باد و آفتاب خدا داد نيز در کشور ما بهتر وجود دارد ولي تا اکنون در اين جهت کاري صورت نگرفته است.
معاون رييس جمهوري کشور مي تواند يکي از دستآورد هاي سفرش را از چين به توافق رسيدن در اين زمينه عنوان کند که مي تواند در دراز مدت مردم ما را از احتياجي به همسايه گان برحذر دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید