تهديد رسانه‌ها نشان داد که طالبان اصلاح ناپذيراند

صدايق الله توحيدي 

روز گذشته گروه طالبان با نشر اعلاميه‌يي به رسانه‌ها هشدار دادند که از نشر پيام‌هاي بازرگاني که در مورد اعمال طالبان و حمايت از نيروهاي امنيتي و دفاعي است، خود داري کنند، در غير آن صورت از سوي جنگ‌جويان شان هدف نظامي قرار خواهند گرفت.

دراين اعلاميه نه تنها رسانه‌هاي ياد شده بل، پرسونل، مراکز و خبرنگاران اين رسانه‌ها نيز به مرگ تهديد شده اند. از چندي به‌اين‌سو برخي از کشورهاي حامي طالبان سعي مي‌کنند که ازاين گروه تروريست چهره منعطف به صورت يک جريان سياسي رابه نمايش بگذارند، اما چون طنيت وساختار تشکيلاتي طالبان برمحور ترور، هراس افگني وقتل مي‌چرخد ، لذا به ساده‌گي اين گروه به عنوان يک جناح سياسي، غيرجنگي و منعطف تغييرنخواهند کرد.

اعلاميه اخير طالبان که بدون استثنا همه کارمندان رسانه‌هاي که پيام‌هاي بازرگاني از اين دست را نشرمي‌کنند به صورت يک‌سان به مرگ تهديد کرده است، در حالي که همه مي‌دانند که اين پيام‌ها مربوط بخش تجارتي رسانه‌ها بوده ونفع مادي آن به جيب مالک رسانه‌ها مي‌ريزد .

از جانب ديگر پيام‌هاي بازرگاني اصلي ترين منبع تمويل رسانه‌هاي آزاد است، لذا تهديد کساني که اصلاً دراين زمينه صاحب صلاحيت نمي‌باشند، هم غير انساني است و هم غيراسلامي، زيرا کشتن افراد بيگناه شرعاً حرام مي‌باشد.

چون طالبان راه رسيدن به اهداف سياسي شان را قتل وکشتار آدم‌هاي بيگناه برگزيده اند، لذا به دور نخواهد بود که مانند سال‌پار برجمعي از خبرنگاران و يا هم به صورت انفرادي، آن‌ها را آماج قرار دهند.

طالبان پس ازاين که دوباره تجهيز وتسليح شده به افغانستان سوق شدند، اجمل نقش‌بندي خبرنگار آزاد را سربريدند که مسوول آن قتل فجيع ملا دادالله يکي از فرماندهان خون آشام اين گروه در ولايت هلمند اعلام شد.

از همان تاريخ تاکنون مناسبات ميان طالبان با خبرنگاران و رسانه‌ها بيشتر خصمانه بوده و اين گروه فکر مي‌کنند که خبرنگاران ورسانه‌هاي آزاد توسط دولت افغانستان و نيروهاي خارجي تمويل و تجهيزمي‌شوند، لذا رسانه‌ها وخبرنگاران را دشمن تلقي مي‌کنند.

اما اين در حالي است که رسانه‌هاي آزاد افغانستان تحت اثر هيچ اداره يي نبوده فقط برمبناي قانون رسانه‌هاي همه‌گاني فعاليت دارند. منابع تمويل شان هم غيردولتي بوده از طريق اخذ پيام‌هاي بازرگاني و يا پروژه‌هاي ويژه تمويل مي‌شوند.

شايد طالبان استدلال نمايند که رسانه‌ها براي حفظ بي‌طرفي شان، بايد پيام‌هاي بازرگاني و پيام سياسي  و نظامي آن‌ها را نيز در قالب آگهي‌هاي بازرگاني به نشر برسانند، اما از اين موضوع ملتفت نيستند که فعاليت رسانه‌هاي خصوصي بر مبناي قانوني استوار است که توسط دولت افغانستان نافذ مي‌باشد.

نشرآگهي‌هاي نظامي طالبان مطابق کودهاي جزايي افغانستان قابليت پيگرد عدلي و قضايي را دارا مي‌باشد، زيراگروه طالبان يک گروه نظامي ضد دولتي و تروريست تعريف شده است که تاکنون همه اقدام‌هاي اين گروه هراس افگنانه بوده و حملات تروريستي آن‌ها سبب کشتار جمعي مردم در شهرهاي بزرگ افغانستان شده است، لذا رسانه‌ها نمي‌توانند پيام‌هاي گروه طالبان را به نشر برسانند.

از سوي ديگر اعضاي دفتر سياسي طالبان در قطر مشغول مذاکرات صلح با امريکا اند، اما در داخل کشور آن‌ها خبرنگاران را به مرگ وحمله تهديد مي‌کنند اين دو عمل متناقض همديگر مي‌باشد.

طبيعي است که در صورت موفقيت مذاکرات نياز به نشر اين آگاهي‌ها نخواهد بود و به صورت عادي اين پيام‌ها قطع خواهند شد، اما اگر جنگ دوام نمايد طالبان بيش‌تر وجهه خود را از دست داده وباب گفت‌وگو‌هاي صلح مسدود خواهد شد.

به باور برخي از ناظران اوضاع سياسي کشور ممکن، اعلاميه تهديد آميز طالبان به اثر اشاره جنرالان سازمان استخباراتي پاکستان
“آي اس آي” که مخالف روند مذاکرات اند ديکته شده باشد.

زيرا اعلاميه کميسيون نظامي طالبان وجهه سياسي اين گروه را به شدت لطمه زده وروند مذاکرات اين گروه با امريکا وبرخي از کشورهاي ديگررا مختل وياهم با مشکل مواجه خواهد کرد.

برخي ازجنرالان سازمان استخبارات نظامي ارتش پاکستان تاهنوز بر پيروزي طالبان از طريق جنگ مطمين بوده و مي‌خواهند ارزش دموکراتيک هفده ساله را توسط گروه طالبان از ميان بردارند.

دموکراسي افغانستان به ضرر هژموني پاکستان تمام مي‌شود، زيرا مردم مجبور نمي‌شوند به اثر محدوديت‌هاي دولتي مشغول انجام اقدام‌هاي غيرقانوني شوند، اين امر مردم را به نظام دموکراتيک عادت مي‌دهد.

اسلام‌آباد بيش‌تر از خود طالبان خواستار چهره خون ريز از طالبان است، زيرا ازيک سو رعب وترس رسانه‌ها وخبرنگاران کشور را گرفته و مردم کشور بيش‌تر از اين گروه مي‌ترسند، از جانب ديگر  نيز روند آزادي و دموکراسي نيز ناکام خواهد شد.

دراخير بايد گفت که برخي از محتويات آگهي‌هاي ياد شده معياري و مديريت شده نيستند و نياز به اصلاح آن وجود دارد، اما به قيمت پذيرفتن دساتير طالبان که طبيعي است آن ها به همين جا بسنده نکرده و به تعيين تکليف بيش‌تر براي رسانه‌ها دست خواهند يازيد، لذا اصل اول مقاومت در برابر تهديد و هراس افگني طالبان است وبس.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید