مواد مخدر با جنگ در کشور رابطه ناگسستني دارد!

سرمقاله روز شنبه

افزايش معتادين در شهر کابل و ولايتها يکي از معضلهاي بزرگ اجتماعي امروز و فرداي افغانستان ميباشد. اين مسأله ارزش نگاه کارشناسانه دارد و بايد مسوولان به اين پديده با نگاه علمي و جامعه شناسانه ببينند وبراي آن راه حلهاي مناسبي را دريابند.

جامعه ما امروز گرفتار جنگ خانمان برانداز است که از چهل سال بهاينسو هست و بود ما را از ميان برده است و هر روز مصيبتهاي بيشتري گريبان مردم ما را از اين رهگذر ميگيرد.

جنگ اخلاق‌ مردم را نابوده کرده و حتا دينداري مردم را نيز آسيب رسانيده تا آن جا که مسلماني از ميان شهروندان ميگريزد و کسي به اين ارزشها توجه نميکنند.

جنگ، فقر و بيکاري را در ميان مردم افزوده است و اين مسأله سبب گرديده تا جرم و جنايت نيز درشهرها و روستاهاي کشور رو به فزوني نهاده است.

استعمال مواد مخدر زماني در کشورما روبه افزايش نهاد که کشت وترافيک موادمخدر در افغانستان روزتاروز افزايش يافت. افزايش کشت مواد مخدر يکي از پديدههاي مهمي است که با سامان يابي جنگ و گسترش آن در کشور پيوند ناگسستني دارد.

مواد مخدر بخش قابل توجهي از هزينههاي جنگ طالبان و ديگر گروههاي تروريستي را در کشورما تأمين ميکند. در عين حال افزايش بيکاري و فقر نيز سبب گرديده تا جواناني که از تحصيلوکار به دور مانده اند، به اين پديده خانمان برانداز رو بياورند. اين جوانان وقتي گرفتار اين مصيبت اجتماعي گرديدند براي دريافت هزينه خريداري مواد مخدر که آن را هر روز استعمال ميکنند، به دزدي و انواع جرايم رو ميآورند که اين کارخود معضل ديگر براي مردم و نظام حقوقي افغانستان ميباشد.

هر رهگذري که يک گشت روزانه به سراسر شهر کابل بزند، به آساني دهها جوان را ميبيند که در دستههاي دو سه نفري در ميان گلدانهاي جاده ها، زير پل و کنارتپه کنارهم آمده اند و مشغول استعمال مواد مخدر هستند ويا هم بيهوش و مست هر طرف افتاده اند.

ديدن گروههاي بزرگي از معتادان درکنار تپهاي که در آن آرامگاه مارشال فهيم ميباشد، خون در چشم انسانها راه مياندازد. اين جوانان همه خانواده دارند و خانوادههاي شان نيز گرفتار عذاب و دردي عظيم از اين بابت ميباشند.

بهتر است که نهادهاي مسوول با راه اندازي يک سمينار علمي، جايگاه پديده مواد مخدر را در افغانستان کارشناسانه مورد مطالعه و بررسي قرار بدهند. روشهاي مبارزه با مواد مخدر، راهها مداواي بيماران معتاد، راههاي مبارزه با عرضه کنندهگان مواد مخدر و مولفههاي ديگري که بازار گرم معتادين را فراهم ميکند، همه و همه بايد دراين گونه سميناري مطالعه و راهکارهاي مشخص دريافت و زمينه عملي کردن آن فراهم شود.

مشاهده وضعيت معتادان براي هر بينندهيي درد آوراست و مسوولان امور نيز بايد اندکي اين درد را آزمايش کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید