آيا رييس جمهور عوام فريبي مي‌کند؟

ديروز از اين روزنه به کشتار وحشيانة طالبان در ميرزااولنگ نگاه کرديم و امروز با نگاه متفاوتي به يک منظر ديگر اين جنايت مي بينيم و آن برده گيري جنسي در اين منطقه است.
طالبان بيش از صد خانواده را از ميرزا اولنگ به گروگان برده اند و از ميان آنان، در حدود چهل دختر جوان را به عنوان «برده‌هاي جنسي» با خود برده اند. اين جنايت
تازه اي در افغانستان نيست.
هر چند داعش اين کار را در خاورميانه به شدت ترويج کرده بود، اما اين بار تکرار اين کار در افغانستان نشان مي‌دهد که اين گروه خبيثة جنايت پيشه در هر کجايي که باشند، به سرشت اصلي شان بر مي گردند و بربريت و وحشت، کار اصلي آنان مي باشد.
در افغانستان نيز اين کار تازه نيست. امير عبدالرحمن نيز در سال هاي حاکميت خونين و مستبدانة خود دست به چنين جنايت زده بود. او به صاحب منصبان اردوي خود اجازه داده بود که در مناطق هزاره جات مي توانند زنان و دختران را در بدل گندم خريداري کنند و يا هم به زور از خانواده هاي شان بگيرند و به مناطق شان به عنوان کنيز با خود ببرند.
اين در حاليست که در همان وقت در کنار کشتار گستردة مردم در اين مناطق هزاران خانواده را وادار کرد تا سرزمين هاي شان را رها کنند و به کشور همسايه پناه ببرند.
طالبان همچنان در سال هاي حکومت شان نيز به کوچ اجباري مردم شمالي و بسياري از مناطق ديگر مبادرت ورزيده بودند که کارنامة ننگين آنان ثبت اوراق تاريخ خواهد ماند.
حالا که طالبان بار ديگر «برده‌گي جنسي» را در کشور رايج کرده اند، مردم يک بار ديگر از نهادهاي دفاع از حقوق بشر و مدني مي‌خواهند تا در برابر اين عمل ننگين و ضد بشري قد علم کنند .

اگر طالبان در حمايت باداران داخلي و خارجي شان در لشکرکشي‌ها و تهاجم شان به مناطق ادامه بدهند، اين کار بار ديگر در جا هاي ديگري نيز تکرار خواهد شد.
در حالي که دولت تا حال در اين مورد هيچ گونه اقدام عملي نکرده است تا خانواده هاي در اسارت مانده را از ميرزااولنگ نجات بدهد، رييس جمهوري کشور در کنفرانس مبارزه با فساد در دستگاه هاي نيرو هاي امنيتي و دفاعي گفته است که انتقام اين عمل طالبان را به زودي خواهد گرفت.
اما از آن جا که رييس جمهور تا حال به هيچ يکي از وعده هايش عمل نکرده است و آنان را در يخ نوشته و به آفتاب سپرده است، اين سخنان نيز به عوام فريبي هاي
هميشه گي اش مي ماند و کاري نخواهد کرد.
دولت پس از شش روز از جنايت طالبان در ميرزااولنگ، هنوز ناظر بيشرمانة اوضاع مانده است و کاري براي پايان بخشي مصيبت پيش آمده در آن جا نمي کند.
ما اميدواريم که انتقام الهي، داد مردم مظلوم ما را از طالبان و از دست حلقات طالب پرور در دم و دستگاه دولتي بگيرد و آن را به سرنوشت شهيدان ميرزااولنگ گرفتار کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید