مصرف برگزاري جرگه صلح؛ تنها ده ميليون افغاني براي مصالح ديگ و مواد شوينده مصرف شده است

يافته‌هاي کليد گروپ نشان مي‌دهد که جرگه مشورتي صلح که به تاريخ 9 ثورسال جاري خورشيدي در کابل برگزار شد، نزديک به 250 ميليون افغاني هزينه برداشته است.

اسناد و مدارک به دست آمده ثابت مي‌کند که براي اين جرگه چهار روزه، از دوازدهم حمل تا روز برگزاري آن آماده‌گي گرفته شد و در اين مدت، تنها مصارف سه وقت غذاي کارمندان و اشتراک کننده‌گان اين جرگه، بيش از 58 ميليون افغاني رسيده است.

بربنياد اين يافته‌ها اين گزارش، تنها براي مصالح جات ديگ در اين جرگه نزديک به ۵٫۵ ميليون افغاني مصرف شده است.

در اين گزارش آمده که اسناد مصارف بودجه اين جرگه که سه ماه از آن مي‌گذرد، تا کنون به دسترس وزارت ماليه قرار نگرفته است.

بر بنياد يافته‌هاي کليد گروپ، براي فراهم آوري تسهيلات جرگه مشورتي صلح 34 قرارداد به شکل چهارچوبي با 24 شرکت عقد شده است.

از سويي‌هم اسنادي که به دسترس کليد گروپ قرار گرفته، نشان مي‌دهد که شوراي صلح با داشتن 77 الي 100 کارمند ظرف 9 ماه (از اکتوبر سال 2018 ميلادي تا جون امسال) ۴٫۶ ميليون دالر معادل نزديک به ۳٫۵ ميليارد افغاني را به مصرف رسانيده است.  يافته‌هاي کليد گروپ نشان مي‌دهد که تنها ظرف يک سال اخير به‌شمول جرگه مشورتي صلح، نزديک به 4 ميليارد افغاني صرف برنامه‌ها و مصارف شوراي صلح شده است؛ اما با آن‌هم اوضاع امنيتي در بدترين وضع خود قرار دارد.

مصارف جرگه مشورتي صلح:

کليد گروپ اسنادي را از سوي واحد عملياتي ارگ به دست آورده که نشان مي‌دهد که در جرگه مشورتي صلح، نزديک به 250 ميليون افغاني مصرف شده و تنها مصارف خوراکي آن بيش از 58 ميليون افغاني هزينه برداشته است.

بر اساس اسناد مذکور مشمول مصارف غذاي اين جرگه، 9 ميليون افغاني دو قلم گوشت و مصالح ديگ آن نزديک به ۵٫۵ ميليون افغاني هزينه برداشته است.

براساس اسناد ارايه شده در اين جرگه تنها بيش از 650 بالون گازمايع 40 کيلويي به ارزش نزديک به ۱٫۵ ميليون افغاني به منظور پخت و پز مصرف شده و همچنان به ارزش بيش يک ميليون افغاني نيز نان خشک مصرف شده است.

در جريان برگزاري اين جرگه تنها 60 قلم مواد تنظيفي (شوينده ها) به ارزش بيش از5 ميليون افغاني خريداري و مصرف شده است.

بر اساس معلومات کليد گروپ، ترانسپورت و سفر خرج اعضاي جرگه (نماينده‌گان مردم) نزديک به 72 ميليون افغاني هزينه برداشته، غذا بيش از 58 ميليون، مصارف بود وباش مهمانان بيرون از محوطه خيمه لويه جرگه، 43 ميليون افغاني، معاش 172 تن از کارمندان موقت  نزديک به 5 ميليون افغاني و مصارف متفرقه به‌شمول خدمات تکنالوجي و فرهنگي نزديک به 67 ميليون افغاني هزينه برداشته است.

مصارف جرگه مشورتي صلح ازکدام بودجه تأمين شد و چگونه؟

يافته‌هاي کليد گروپ نشان مي‌دهد که به منظور برگزاري جرگه مشورتي صلح، 365 ميليون افغاني از کد احتياط 91 حکومت اخذ شده و اسناد مصارف آن تا کنون به وزارت ماليه نرسيده است.

شمعروز خان مسجدي سخن‌گوي وزارت ماليه به کليد گفته که اسناد مصارف جرگه مشورتي صلح از جانب اداره امور رياست جمهوري که مديريت کننده اين مصارف بود، تا کنون به وزارت ماليه نرسيده است.

اما فهيم عبادي معاون مالي اداره عملياتي ارگ تاکيد کرده که اين جرگه به مديريت واحد عملياتي ارگ داير شد.

به گفته او، تا کنون70 درصد مصارف جرگه مشورتي صلح تصفيه شده و پس از تکميل تصفيه حسابات بودجه صرفه جويي شده به کود 91 منتقل و اسناد مصارف آن به وزارت ماليه تکميل و ارايه خواهد شد.

او، گفت که از مجموع بودجه اختصاص يافته جرگه، مبلغ 245 ميليون افغاني به مصرف رسيده و حدود 125 مليون افغاني آن دوباره برگشت داده شده است.

بر بنياد يافته‌هاي کليد گروپ قراردادهاي تسهيلاتي جرگه مشورتي صلح، چهارچوبي بوده و مسوولان اداره عملياتي ارگ دليل عقد اين نوع قرار دادها را مفيديت در بازپس گيري اجناس که مورد استفاده قرارنمي‌گيرد عنوان مي‌کنند.

بر اساس معلومات کليد گروپ، قرار دادهاي چهارچوبي پس از داوطلبي با يکي از شرکت‌هاي برنده به شرط باز پس گيري اجناس که استفاده نمي‌شود صورت مي‌گيرد.

در گزارش کليد گروپ آمده که براي فراهم آوري تسهيلات جرگه مشورتي صلح، 34 قرارداد به شکل چهارچوبي با 24 شرکت عقد شده است.

ديده‌بان شفافيت افغانستان برگزاري جرگه مشورتي صلح را يک کارکرد عملياتي دانسته و گفته که استفاده از کد احتياط 91 در يک برنامه عملياتي دليل مؤجه داشته نمي‌تواند.

اما شمعروز خان مسجدي سخن‌گوي وزارت ماليه مي‌گويد که به دليل اين که جرگه صلح به ابتکار رياست جمهوري برگزار شد و پيش از آن درسند بودجه پيش‌بيني نشده بود، مصارف آن از کد احتياط 91 پرداخت گرديد.

هزينه يي که در جرگه مشورتي صلح پرداخت شد، انتقادهايي را نيز در پي داشته است.

ناصر تيموري  مسوول دادخواهي و ارتباطات ديده‌بان شفافيت افغانستان، مي گويد که برگزاري اين جرگه يک کارکرد نمايشي بوده است.

ضيا شفيق رييس تعميرات و حفظ و مراقبت اداره عملياتي رياست جمهوري، اما  با رد هدر رفتن هزينه جرگه مشورتي صلح تاکيد کرده که پس از تثبيت نيازمندي‌هاي خيمه لويه جرگه براي جرگه مشورتي صلح بخش هنگفت بودجه اين جرگه در تجهيز و تعمير اين مکان به مصرف رسيده است.

به گفته او، تجهيزاتي که براي خيمه لويه جرگه از بودجه جرگه مشورتي صلح خريداري شده است، سرمايه ثابت کشور بوده که مي‌تواند به شکل مستمر درساير برنامه‌هاي حکومتي مورد استفاده قرار گيرد.

به گفته او، براي 3 هزار و 200 مهمان؛ کمپل، دوشک و جاي‌نماز خريداري شده که فعلاً هم در ستاک اين نهاد موجود مي‌باشد.

آقاي شفيق مي‌گويد، تالار لويه جرگه با چوکي‌هاي سينمايي، کمره‌هاي امنيتي، سيستم صدا و سيستم رسانه‌ها مجهزشده و شمار از تجهيزات قبلي اين تالار به دانشگاه پوليتخنيک تحفه داده شده است.

او، همچنان افزود که با استفاده از بودجه لويه جرگه مشورتي صلح تعميرات ليليه دانشگاه پوليتخنيک رنگمالي و فرش جديد براي شان خريداري شد، سيستم جنکشن‌هاي برق تجديد شد، کودکستان پوليتخنيک تعمير شد و يک چاه آب در آن حفر گرديد.

جرگه مشورتي صلح براي چهار روز از 9 الي 12 ثور سال جاري براي جمع آوري ديدگاه مردم در مورد صلح داير شد.

در اين جرگه 3 هزارو 315 تن از طبقات مختلف اجتماع از سراسر کشور اشتراک و نظريات خود را در مورد چهار پرسش که از جانب حکومت مطرح شده بود شريک کردند.

پرسش‌هاي که در اين جرگه مطرح شد، چگونه‌گي وادار کردن طالبان جهت اشتراک به مذاکرات بين‌الافغاني، ارزش‌هاي که در مذاکره با طالبان مورد حمايت قرار گيرد، ترکيب هيأت مذاکره کننده صلح و سياست دولت افغانستان در قبال کشورهاي همسايه بوده است.

چگونگي بودجه شوراي عالي صلح:

مدارکي که کليد گروپ به آن دست يافته، نشان مي‌دهد که شوراي صلح، 77 الي 100 تن کارمند دارد و در 9 ماه ، نزديک به ۳٫۵ ميليارد افغاني را به مصرف رسانيده است.

ناصر تيموري يکي از مسوولان ديده‌بان شفافيت افغانستان، گفت است، با آن که شوراي صلح يک اداره داخل چوکات افغانستان است؛ اما به دليل شامل نبودن در بودجه ملي، فراتر از قوانين کشور پول مصرف کرده است.

او، شامل نبودن شوراي صلح را در بودجه ملي، عملکرد فراتر از قوانين مالي کشور عنوان کرده مي‌گويد، با وجود که اين نهاد مصارف گزاف مالي دارد؛ اما قوانين تدارکاتي و ساير قوانين مالي بالاي اين شورا تطبيق نشده است.

به گفته آقاي تيموري، بودجه يي که در روند صلح کشور به مصرف مي‌رسد، از هرمنبع که باشد مربوط مردم افغانستان است و بايد بر اساس قوانين کشور به مصرف برسد.

حقيار گجرعضو کميته مطبوعات شوراي صلح، مشمول نبودن بودجه اين شورا را در بودجه ملي حفظ استقلاليت آن عنوان کرده، مي‌گويد، اين شورا از سوي کمک کننده‎هاي خارجي تمويل مي‌شود.

به گفته وي به جز کارمندان دارالانشاء تمام اعضاي شوراي عالي صلح رضاکار هستند و تنها مصرف ترانسپورت و کارت مبايل به آنان پرداخت مي شود.

در همين حال شمعروز خان مسجدي سخنگوي وزارت ماليه نيز در مصاحبه با کليد گفت که شوراي عالي صلح به دليل حمايت مالي از سوي کشور هاي کمک کننده  و حفظ استقلاليت، شامل بودجه ملي نبوده است.

مؤثريت شوراي عالي صلح و لويه جرگه مشورتي صلح:

بر اساس معلومات کليد گروپ، شوراي عالي صلح و لويه جرگه مشورتي صلح با تناسب به مصارف شان دست آورد هاي ملموسي نداشته است.

ناصر تيموري مسوول دادخواهي و ارتباطات ديده‌بان شفافيت افغانستان برگزاري جرگه مشورتي صلح را يک کارکرد نمايشي خوانده و مي‌گويد که صلح افغانستان نيازمند جمع آوري ديدگاه مردم ازسطوح مختلف کشور به طور مداوم مي‌باشد که اين روند به يک پروسه نياز دارد.

او، همچنان دست آوردهاي شوراي صلح را در خصوص تأمين صلح درکشور ناچيز خوانده تاکيد مي‌کند که شوراي صلح در مدت ده‌سال فعاليت‌اش، حتا نتوانست که بي‌طرفي خود را حفظ کند.

حقيارگجرعضو کميته مطبوعاتي شوراي صلح با تأييد ضعف رهبري اين شورا مي‌گويد که شماري از اعضاي رهبري اين شورا به دنبال گرايش‌ها ومنافع خود مي‌باشند.

آقاي گُجر، لويه جرگه مشورتي صلح و نشست علماي جهان اسلام درمکه را از دست آوردهاي شوراي صلح عنوان مي‌کند.

غفور جاويد سخن‌گوي شوراي عالي صلح با رد ادعاي عدم مؤثريت اين شورا در آوردن صلح، تاکيد مي‌کند: “جرگه مشورتي صلح که يک دست آرود بزرگ شوراي صلح به حساب مي‌آيد که توانست براي چگونه‌گي آوردن صلح در کشور يک نقشه راه ارايه نمايد.”

شوراي صلح پس از فيصله جرگه مشورتي صلح در سال 1389 ايجاد شد. اعضاي اين شورا در ابتدا به 70 تن مي‌رسيد که بيش‌ترشان فرماندهان پيشين جهادي هستند.

منبع: کليد گروپ

اشتراک گذاری:

نظر بدهید