دور دوم مقاومت شکل مي‌گيرد!

قشلاقی

امروز پس از ماه‌ها انتظار متني در صفحات اجتماعي دست به دست مي‌شود که گويا اين متن، متن توافقات نهايي ميان ايالات متحده امريکا و طالبان مي‌باشد. اين متن بسيار کودکانه است و گويي آن را کاتبان طالب در خلوت‌هاي شبانة شان در محل اقامت شان در دوحه نوشته اند و اکنون راه به صفحات اجتماعي باز کرده است.

نگاهي گذرا به اين متن نشان مي‌دهد که طالبان پيروز در برابر شان يک ابرقدرتي به نام ايالات متحده امريکا زانو زده است به گفت‌وگو کننده‌گان امارت اسلامي افغانستان تمام ابهت و شوکت کشورشان را به خاک برابرکرده و نام نامي تروريستان را امارت اسلامي افغانستان قبول کرده و قبول کرده که بي‌قيد و شرط تا آخرين سرباز و مشاور و قراردادي، تا چهارده ماه از افغانستان بيرون شود.

همين بند اول توافق‌نامه که ما گمان نمي‌بريم متني باشد که امريکا و طالبان با آن موافقت کرده اند، دست طالبان را حتا بالاي امريکا با قوت و زورنشان مي‌دهد. ماده دوم و سوم متن تقريباً مشابه اند و تعهدات امارت اسلامي را گواهي مي‌کند که عليه هيچ کشوري دست به تعرض و مداخله نمي‌زند. ماده اول و چهارم يکي مي‌نمايند و حاکيست که نيروهاي خارجي از افغانستان بيرون مي‌شوند. امريکا با بسيار زبوني درماده پنجم ازطالبان امارت اسلامي تعهد گرفته است که هنگام خروج از افغانستان به نيروهايي که خارج مي‌شوند حمله نمي‌کنند و به آن‌ها و تجهيزات شان آسيبي وارد نمي‌کنند.

امريکا و طالبان همچنان توافق کرده اند که امريکا ديگر با حکومت افغانستان همکاري نظامي نمي‌کند و تمام پيمان‌هاي امنيتي و نظامي که با افغانستان دارد، ملغي مي‌گردد.

در ماده يازدهم گفته شده است که اين سند در دو نسخه ميان امريکا و امارت اسلامي افغانستان به امضا رسيده است.

به اين ترتيب اگر اين متن اشاعه يافته در رسانه‌ها، درست باشد و واقعي، طالبان از تاريخ امضاي آن امارت اسلامي طالبان را به رسميت شناخته است و به روي دوهزارو هفت‎صد نظامي کشته شده شان و چندين تريليون دالر هزينه‌هاي جنگ‌هاي هجده ساله در افغانستان و همه دست آوردهايي که مردم ما با دادن ده‌هاهزار قرباني در اين ساليان کمايي کرده اند، با بي حرمتي شاشيده اند و جمهوري اسلامي افغانستان قرباني اميال و بازي‌هاي مزورانه امريکا و طالبان گرديده است.

ما باور داريم که مردم افغانستان همچنان زيرپرچم امارت اسلامي طالبان زنده‌گي نخواهند کرد و درصورتي که اين متن شرم آوربر مردم تحميل شود، دورتازه‌يي از جنگ‌هاي خونين در کشور آغاز خواهد شد که مي‌توان آن را دور دوم مقاومت ملي مردم ما در برابر نظام طاغوتي و سياه طالبان خواند.

اگر امريکا با وقاحت اين موافقت‌نامه ذلت بار را امضا کرده باشد نشان مي‌دهد که اعتماد کردن با اين کشور با هر گونه پيماني، گذاشتن يخ در برابر آفتاب مي‌باشد.

مردم آزاده و سربلند افغانستان به يقين صلحي ذلت بار را هرگز نخواهند پذيرفت و در برابر آن ايستاده خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید