بانک مرکزی: استراتیژی ملی دست‌رسی عامه به خدمات مالی تدوین شد

بانک مرکزی افغانستان به منظور دست‌رسی عامه به خدمات مالی و بانکی، استراتیژی ملی دست‌رسی عامه به خدمات مالی را تدوین کرده است.
واحدالله نوشیر، سرپرست بانک مرکز‌ی کشور روز چهارشنبه (13 سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت، در حال حاضر 85 درصد جوانان کشور از خدمات مالی محروم هستند و تنها 15 درصد جوانان به خدمات مالی دسترسی دارند.
او، گفت که بانک مرکزی افغانستان به هدف افزایش دست‌رسی عامه به خدمات مالی، ترویج بانک‌داری رسمی برای سکتور خصوصی، خانواده‌ها و تقویت پرداخت‌های مالی برقی، راهبرد ملی دست‌رسی عامه به خدمات مالی را تدوین کرده است.
آقای نوشیر با بیان این که راهبرد ملی دست‌رسی عامه به خدمات مالی طی سه سال تهیه و ترتیب شده‌است گفت: “این راهبرد دست‌رسی افراد و تشبثات کوچک و متوسط  را به خدمات مالی آسان ساخته و روی تمویل زارعت، تامین حقوق مشتریان سکتورمالی و توسعه خدمات مالی برقی نیز تمرکز دارد”.
سرپرست بانک مرکزی افزود: “تطبیق راهبرد ملی دست‌رسی عامه به خدمات مالی در رسیدن اقتصادی فراگیر نقش و نتایج مثبت در قبال خواهد داشت.”
هما زهرا فتوحی سرپرست بانک جهانی در افغانستان نیز در این نشست، گفت، در حال حاضر7 درصد زنان افغانستان حساب بانکی دارد که راهبرد ملی دست‌رسی عامه به خدمات ملی می‌تواند این درصد را افزایش دهد.
خانم فتوحی گفت، دست‌رسی زنان افغانستان به قرضه‌های کوچک رابطه نزدیک با دست‌رسی آن‌ها به خدمات مالی دارد.
او، افزود، بانک جهانی در بخش‌های دسترسی عامه به خدمات مالی‎، پرداخت معاشات از طریق دیجیتلی، دسترسی زنان به قرضه‌های کوچک و مدرن سازی بانک‌های دولتی متعهد است.
سرپرست بانک جهانی گفت، دست‌رسی عامه به خدمات مالی سبب رشد اقتصادی کشور شده و از جرایم پیچیده مالی جلوگیری می‌کند.
در همین حال نثاراحمد یوسف‌زی معاون بانک مرکزی از تکمیل سند ارزیابی خطرات ملی پول‌شویی و تمویل تروریزم نیز خبرداده گفت: “ارزیابی خطرات ملی پولشویی و تمویل تروریزم برای اولین بار در افغانستان با کمک 17 نهاد خصوصی و عامه تکمیل شده است”.
او، بیان داشت که عواید جرمی بیش‌تر سکتورغیربانکی (صرفان و حواله جات) را در معرض تهدید قرار داده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید