براي تقلب زمينه سازي نکنيد!

در حالي‌که قرار است در ششم ميزان انتخابات رياست جمهوري برگزار ‌شود و پيکارهاي انتخاباتي ميان چند رقيب جدي به پيش ‌مي‌رود، اما برخي از نامزدان و کارشناسان از تقلب‌هاي سازمان يافته و مهندسي شده در انتخابات رياست جمهوري آينده سخن مي‌زنند و مي‌گويند که تيم دولت‌ساز به رهبري رييس جمهور غني تصميم دارد تا با توسل به تقلب، خودش را پيروز ميدان سازد.

از تقلب‌هاي مهندسي شده در انتخابات در حال سخن زده مي‌شود که کميسيون انتخابات هم از سيستم بايومتريک در انتخابات کار مي‌گيرد و هم عکس زنان در کارت راي‌دهي را يک اصل قرار داده و فيصله کرده است که زنان بدون عکس درکارت راي‌دهي شان، نمي‌توانند راي بدهند.

از اين تصميم کميسيون انتخابات، درهفته‌ پيش مجلس سناي کشور انتقاد کرد و گفت که اگرعکس زنان در کارت راي‌دهي به يک اصل تبديل شود و زنان بدون عکس، حق راي را نداشته باشند، در آن صورت برخي از زنان روستايي بنابر فرهنگ حاکم در مناطق شان، از حق راي‌دادن محروم مي‌شوند.

بنابر استدلال مجلس سناي کشور، زنان بايد بدون عکس و بايومتريک در انتخابات شرکت کنند واز حق راي‌ خود شان استفاده بدارند. اين فکر که زنان بدون عکس درکارت راي‌دهي شان حق انتخاب را داشته باشند، چه در گذشته و چه در آينده زمينه تقلب‌هاي بسيار گسترده را فراهم کرده و مي‌کند.

چنان‌که با کسب تجربه از انتخابات‌هاي گذشته، يک ملک يا بزرگ منطقه به صدها کارت زن را به مراکز راي‌دهي با خودش مي‌آورد و آن را استعمال مي‌کند و اگرموردانتقاد و باز پرس هم قرار بگيرد، مي‌گويد زنان حاضر به گرفتن عکس شان نيستند و با اين خدعه، هزاران راي به نفع يک نامزد با همين وسيله در صندوق‌ها انداخته خواهد شد.

به همين‌گونه ما در انتخابات گذشته رياست جمهوري ديديم که در برخي از ولايت‌ها که حتا يک زن در دانشگاه‌ها راه نيافته بود، ولي به هزاران زن در انتخابات ظاهراً اشتراک کردند و به نفع يک نامزد راي دادند که سرانجام گند اين رسوايي‌ها تا آن‌حد بلند شد که شفافيت انتخابات زيرسوال رفت و کميسيون‌هاي انتخاباتي اعتبارشان را کاملاً از دست دادند و با تلاش‌هاي نهادهاي ملي وبين‌المللي راي پاک و ناپاک ازهم تفکيک و جدا نشد و بنابر مصلحت و دخالت جان‌کري وزيرخارجه پيشين امريکا، حکومت مصلحتي وحدت ملي شکل گرفت و کش‌مکش‌هاي سياسي تا اکنون هم دوام دارد.

با توجه به همين ملاحظات، بايد آن تصاميم و فيصله‌هايي کميسيون انتخابات که در جهت شفافيت انتخابات گرفته مي‌شود، مورد حمايت همه مردم و نهادها قرار بگيرد و در برابر آن تصاميم سنگ اندازي به بهانه‌هاي گوناگون، صورت نگيرد و بگذارند که نهادهاي انتخاباتي کار خود شان را کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید