مردم خواهان برگزاري انتخابات به موقع هستند!

ششم ميزان روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري درافغانستان تعيين گرديده بود و به اين روزفقط پنج روز ديگر باقي مانده است. مردم افغانستان آرزو دارند که اين انتخابات مانند گذشته پر از تقلب نباشد و بتواند آراي واقعي مردم افغانستان را به درستي نشان بدهد.

يکي از مواردي که بايد به آن دقت کرد اين است که تاريخ برگزاري اين انتخابات دو بار تجديد شده است که در هر دوموقع مورد انتقاد مردم قرار گرفته است.

اين بار نيز مردم افغانستان صميمانه آرزو دارند که کميسيون‌هاي انتخابات به تعهدات خويش به درستي عمل کنند و اين انتخابات همانگونه که مشخص شده است به روزمعين آن که روزشنبه آينده مي‌باشد تحقق يابد.

اين نکته را از آن آورديم که ديروز در رسانه‌هاي اجتماعي گزارش‌هايي مبني بربه تعويق افتادن اين انتخابات تا ده يا بيست روزديگر منتشر شده است.

اين گزارش‌ها بي جهت نشر نشده است و کميسيون انتخابات به خاطر داشته باشد که حوصله مردم سر رفته است و ديگر نمي‌توانند برگزاري انتخابات به عقب افتد.

برگزاري انتخابات به موقع آن ارزش و جايگاه خودش را دارد و نشان مي‌دهد که کميسيون انتخابات به درستي عمل کرده است.

هرگونه تغييري درتاريخ برگزاري انتخابات نمي‌تواند موردقبول مردم قراربگيرد. تغيير درتاريخ برگزاري انتخابات نشان‌گر آن خواهد بود که هم کميسيون انتخابات و هم رييس جمهوري کشور ريگي در کفش هاي شان دارند.

دلايلي که گويا کميسيون تا هنوز نتوانسته است، نيازمندي‌هاي مراکز راي دهي را به همه ولسوالي‌ها بفرستد، اگر واقعيت هم داشته باشد، ناکامي و ضعف کميسيون انتخاباتي را نشان مي‌دهد.

هنوزپنج روزبه انتخابات رياست جمهوري باقي مانده و کميسيون و حکومت بايد روند انتقال نيازمندي هاي مراکز راي دهي را هرچه زود تر به ولسوالي ها ارسال بدارد و نگذارد که اعتبار و جايگاه انتخابات در نزد مردم خدشه دارد گردد.

دوستان بين‌المللي افغانستان نيز همه خواهان برگزاري به موقع و شفاف انتخابات رياست جمهوري در افغانستان شده اند. اين نکته مي‌رساند که تأخير در تاريخ برگزاري انتخابات حتا اذهان جامعه جهاني را نيز مغشوش مي‌کند.

مردم از حکومت مي‌خواهند که کمک کند تا کميسيون انتخابات زمينه برگزاري به موقع انتخابات را در روز معين تأمين کند.

به ياد داشته باشيم که برگزاري انتخابات در تاريخ معين وجاهت و اعتبار انتخابات را در نزد مردم و جامعه جهاني افزايش مي‌دهد.

از جانبي هم انتخابات شفاف و به موقع مشروعيت حکومتي را که درنتيجه آن به وجود مي‌آيد، بيشتر مي‌سازد و آن حکومت به درستي مي‌تواند به وظايفش در حکومت داري خوب عمل کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید