جلو جنگ روانی تروریستان گرفته شود!

روشن است که طالبان و دیگر گروه های تروریستی و دهشت افگن همیشه برای تبلیغات علیه دولت سوژه دارند.
این گروه ها از این حربه بر ضد دولت به خوبی استفاده کرده و در این راه از گونه های مختلف تبلیغات و وسیله های متنوعی کار می گیرند و چه بسا که شماری از عالمان دین که معاش بگیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز هستند در بسیاری از موارد دانسته و یا ندانسته آن ها را یاری می رسانند و به این ترتیب، آب به آسیاب دشمنان مردم و دولت می ریزانند.
این ها در واقع آشکارا کار ستون پنجم را انجام می دهند که در جامعة ما که مردم پابند بسیاری از سنت های ناپسند هستند، بسیار تأثیر گذار نیز می باشد.
دشمن که همه تروریست و مزدور بیگانه هستند به این ترتیب سلاح بسیار خطر ناکی به دست دارند که توسط آن ذهن مردم را قتل عام می کنند و از این طریق راه را برای رسیدن به اهداف نظامیی شان هموار می کنند.
پر واضح است که شماری از رسانه های اجتماعی شامل انواع مختلف آن نیز به این گروه هایا از روی عمد و یا هم از نادانی تبلیغ می کنند و در برابر آنان واکنشی از سوی دولت وجود ندارد.
تبلیغات حربه مؤثر و خطرناکی است که گاه در هنگام جنگ ها خیلی کار ساز تمام‌می شود و باید دولت های در گیر جنگ، نهاد هایی برای کنترول تبلیغات دشمن داشته باشند و کارشناسانش همه روزه باید تبلیغات دشمن را شنوده و بر ضد آن ها راهکار های تعیین کننده ای را در پیش بگیرند.
ما می شناسیم کسانی را که در مرکز افغانستان کابل جنگ روانی را به نفع طالبان ادامه می دهند و گاهی اگر چنین افراد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت هم شده اند فوراً با حمایت برخی از افراد سرشناس و حلقاتی در درون نظام که فکر طالبانی دارند و از طالبان حمایت می کنند، رها شده اند.
ما پیشنهاد می کنیم که دولت باید جلو تبلیغات زهر آگین دشمن را بگیرد. شعباتی در وزارت های دفاع، داخله، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی امنیت ملی باید وجود داشته باشد که کار آن مبارزه بر ضد پروپاگند و تبلیغات دشمنان مردم و کشور باشد.
نیروهای ما زمانی در جبهات جنگ پیروز می شوند که اذهان شان در معرض تبلیغات دشمنان شان قرار نداشته باشد.
از این رو باید به جنبه های تبلیغی بر ضد دشمنان،اهداف و برنامه های شان توجه کرد.
نهادهای امنیتی باید مبارزه جدیی را برضد تبلیغات و جنگ روانی تروریستان که ممکن است از کابل هم مدیریت شود، آغاز کنند و به نماینده گان هراس افگنان اجازه ندهند که بیایند با جرأت از طریق رسانه های کشور برضد منافع مردم و به نفع دشمن تبلیغات کنند.
اگر برخی از این افراد ستون پنجم در بازداشت هم باشند باید توجه شود که با عمال نفوذ برخی از افراد و حلقات رها نشوند.
ما باور داریم که اگر جلو جنگ روانی تروریستان گرفته نشود ممکن است تعدادی از نسل جوان و احساساتی که دانش و آگاهی لازم ندارند، به جبهه تروریستان بپیوندند و منتظر فرصت باشند که چه وقت زمینه برای شان فراهم می شود تا نظام را از درون سقوط بدهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید