وزارت تجارت، 70 کارمند آیسا را برکنار می کند

وزارت تجارت و صنایع نزدیک به 70 کارمند اداره پیشین حمایت سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) را که بر بنیاد فرمان رییس جمهور به این نهاد جذب شده بودند را برکنار می کند.
گفته می شود این شمار کارمندان براساس روند ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت و صنایع به این اداره جذب شده بودند و وزارت تجارت و صنایع، علت این اقدام را ناتوانی در پرداخت معاش گزافی که این افراد در اداره آیسا به دست آورده اند، می داند.
بر اساس فرمان شماره 111 ریاست جمهوری، معینیت های تجارت و صنایع مکلف شدند که تمام کارمندان بخش پارک صنعتی، جوازنامه ها، توسعه و تشویق سرمایه گذاری و سایر بخش ها را شامل تشکیل سال مالی 1396 خود کنند، اما برخلاف این تعهد از مجموع 140 کارمند جذب شده اداره آیسا به وزارت تجارت و صنایع قرار است که نیمی از آنان از کار برکنار شوند.
بر بنیاد گزارش ها، برخی از کارمندان آیسا درحال حاضر نیز از امتیاز سه هزار دالری برخورداراند و همزمان مجلس نماینده گان از ایجاد کمیسیونی برای بررسی موضوع خبر داده است.
این کارمندان برای حل این مشکل از برپایی تظاهرات خودداری کردند اما بیان کردند که اگر به خواست های شان رسیده گی نشود در مرحله بعدی مشکل شان را با شرکای بین‎المللی حکومت شریک خواهند
کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید