دروغ نگویید کابل شهر زیبا نیست!

وضعیت شهر کابل این روز ها از لحاظ تمیزی و انباشت زباله، خیلی ناگوار و نگران کننده است. تمام نواحی شهر و حتا روبروی شهرداری کابل به مثابه پایتخت کشور تمیز و پاک نیست. شهروندان پایتخت اصول و موازین زنده‌گی شهری را رعایت نمی‌کنند و این کار سبب شده است، تا ما شهری پر از کثافات و زباله داشته باشیم. در چنین وضعیتی، زمستان نیز در راه است و آلوده‌گی‌های هوای پایتخت روز تا روز به دلیل استفاده از آلاینده‌های هوا از قبیل زغال سنگ و تیل‌های بی کیفیت وغیره روبه وخامت می‌نهد و سبب می‌شود تا افزون بر این که هوای شهر بیماری زاگردد، نظافت شهر را نیز بر هم بزند.

شهر داری‌های نواحی شهر و مرکز شهر به این مسأله چندان توجهی ندارند و از این سبب در سرتاسر شهر مکان‌هایی که برای زباله‌ها مشخص شده است پر از انبوه زباله است و نهاد مسوول به پاک سازی و انتقال به موقع زباله‌ها نمی‌پردازد. در یک کلام اگر خلاصه کنیم، شهر پر از زباله است و این کار زیبایی شهر را خراب کرده است.

به نظر می‌رسد که نواحی شهرداری به وظایف شان به صورت درست عمل نمی‌کنند و این کند کاری و تعلل، شهر مارا به یک انبار زباله و کثافت مبدل کرده است. شهر داری از مدتیست که در فاصه‌های معین روبروی دکان ها و مغازه‌های شهر، کثافت دانی هایی کوچکی نهاده است تا دکان‌داران کثافت های شان را در آن بریزند.

دیده می‌شود که ازاین کثافت دانی های کوچک مالکان منازل نیز بهره ناجایز می‌برند و کناره‌های این زباله دانی‌های کوچک را پر از زباله می کنند. در حالی که برای زباله‌های خانه ها نیز جا های مشخصی برای جمع آوری زباله ها تعیین گردیده است.  بسیاری دکان‌داران وقتی صبح‌ها روبروی دکان‌های شان را جاروب می‌کنند، زباله آن را از راه پنجره هایی که بالای جویه‌های دوطرف سرک ساخته شده است به درون جوی‌ها می‌ریزند و این کار سبب انباشت خاک و زباله در جویه‌ها می‌شود و وقتی آب‌های باران در این جویه ها سرازیر می گردد، به دلیل موجودیت این خاک و زباله به روی سرک‌ها برآمده و مشکلات جدیدی را برای شهروندان به بار می‌آورد. از جانبی هم شهرداری‌ها برای کسبه کاران و دست فروشان کراچی‌ها اجازه داده است تا در بازارهای شهر اجناس مورد نیاز شهریان کابل را به فروش برسانند. این هموطنان ما نیز از یک از راه حلال برای خانواده های شان پول پیدا می کنند.

از سوی دگر، عصر ها بی آن‌که زباله های شان را در محل پاک کنند، به خانه‌های شان می‌روند و این گریز ار مسوولیت نیز باعث انباشت زباله در شهر می گردد. ما امیدواریم که شهرداری‌های نواحی به این موارد توجه کرده، به این هموطنان ما و دکانداران تفهیم کنند که چگونه می‌توانند در پاک سازی شهر از زباله ها همکاری نمایند. شهرداری کابل دارای بخش فرهنگی نیز می‌باشد. می‌تواند این بخش را متهم ساخت که در راه رسانیدن پیام شهرداری در راستای تنظیف شهر به شهریان کابل ناکام است و باید به این مسأله توجه جدی داشته باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید