اگر این بینی خمیری بریده شود!

در حالی که بیست و سوم عقرب روز اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات تعیین گردیده است، مردم به گونه جدی از کمیسیون‌ها خواهان آن اند، تا این روند هر چه بیش‌تر سرعت بگیرد و به انتظارات پایان داده شود. جعل، تقلب وخیانت‌ها در انتخابات‌های گذشته مردم را نومید کرده و اعتمادشان را نسبت کمیسیون‌ها از بین رفته است. سرنوشت کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات باید مد نظر هریکی از کارکنان کمیسیون انتخابات باشد و سعی نکنند این بار نیز سرنوشت انتخابات همانند انتخابات پارلمانی به گنده‌گی کشانیده شود. هرچند خود سقف پایین مشارکت مردم در روند انتخابات ماه میزان گذشته خود نشانه‌یی از عدم اعتماد مردم به انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی با آن‌هم حالا که نزدیک به یک میلیون و هشت‌صد هزار تن از شهروندان کشور در انتخابات سهم گرفته و رای داده اند، این یک بینی خمیری به حکومتی است که لاف از دموکراسی می‌زند و بر اساس جعل و تقلب ساخته شده است. مردم می خواهند کمیسیون‌ها اصل شفافیت در شمارش آرا را مدنظر گرفته، برنده انتخابات را اعلام کنند و نگذارند، نظام غرقه در خون جوانان ما که برای یک امید و آینده ی روشن شکل گرفته است، به‌زودی از مصیبت‌های جانکاه کنونی عبور کند راه‌هایی برای آشتی و صلح و پایان جنگ پیدا شود. فقر، تنگ‌دستی و بیکاری زنده‌گی را در کنار جنگ بر مردم تنگ و تنگ تر کرده است. این وضعیت باید پایان گیرد و برای مشکلات مردم راه‌هایی جست‎وجو گردد. این کار را نظامی می‌تواند انجام بدهد که در نتیجه آرای پاک مردم شکل بگیرد. ما باور داریم که نباید کمیسیون‌ها خدای ناخواسته مانند دوره‌های گذشته، به اشاره حاکمیت درون ارگ این بار نیز انتخابات را به بیراهه ببرد. نباید روند شمارش آرا به بهانه‌های مختلف به درازا کشانیده شود. کمیسیون انتخابات به یاد داشته باشد که تا چند روز دیگر فصل سرما در بسیاری از ولسوالی‌های دور دست کشور آغاز می‌یابد. اگر حاکمیت به این باور است که اانتخابات را به کمک گماشته گانش به دور دوم ببرد، برگزاری انتخابات در زمستان برای مردم میسرنیست. این کار سبب می‌شود که عمر حکومت کنونی که مادر مشکلات جاری درکشور است ادامه یابد و با این کار بدبختی‌های ما نیز ادامه خواهدیافت . مردم را نباید بیش از این منتظر ماند. برگزاری انتخابات دیگر هزینه‌ی دیگر نیز می‌طلبد و این هزینه را دولت نمی‌تواند بپردازد و جامعه جهانی نیز آن را نخواهد پرداخت. از این رو ما امیدواریم که نتیجه نهایی تا پایان ماه عقرب به مردم اعلام گردد، تا حکومت جدید شکل بگیرد و به صدها مشکل مردم و ازجمله مسأله گفت‌وگوهای صلح در کشور بپردازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید