غورماچ هم سقوط کرد توطيه در شمال جريان دارد

عدم توجه به وضعيت امنيتي شمال کشور سبب شده است که دشمن با جسارت تمام و سازمان يافته، جنگ را در بسياري از مناطق آن به پيش ببرد. طالبان و داعشيان طي چند ماه اخير در ولايت هاي کندز، بغلان، سرپل و فارياب جنگ هاي خونيني را راه اندازي کردند.
نتيجة اين جنگ ها ضربه زدن به نيرو هاي دولتي و دست به دست شدن برخي از مناطق مهم در شمال بوده است، اما به تازه‌گي همين ديروز طالبان ولسوالي غورماچ ولايت فارياب را به تصرف خويش در آوردند.
از نظر سوق الجيشي اين ولسوالي حايز اهميت فراواني است؛ زيرا دشمن با تصرف آن مي‌تواند ولايت هاي بادغيس و فارياب را زير تهديد بگيرد و از آنجا به سوي ولايت هاي ديگري چون جوزجان و در فرجام به بلخ لشکر کشي کند.
غورماچ در جريان يک سال گذشته سه بار ميان طالبان و دولت دست به دست شده است. در آخرين بار معاون اول رياست جمهوري در رأس نظاميان دولتي اين ولسوالي را از چنگ طالبان گرفت که در هنگام بازگشت به جوزجان مورد کمين سازمان يافته‌يي قرار گرفت و در نتيجه شماري از بهترين محافظانش جان باختند.
حالا که پس از ميرزا اولنگ در صياد سرپل، غورماچ بار ديگر به دست طالبان در آمد، بايد به دولت هشدار داد که با سقوط اين ولسوالي چند گزينه در پيش روست: دولت با لشکر کشي به غورماچ اين منطقه مهم راباز پس مي گيرد و به اين ترتيب رفع خطر مي کند.
دولت با ترفندي اين ولسوالي را همچنان در تصرف طالبان مي گذارد و به اين ترتيب اين گروه برنامه هاي ديگري را که در پيش رو دارد دنبال مي کند.
در اين صورت است که طالبان به سوي ولايت هاي ديگر شمال لشکر کشي مي کنند و آنگاه فارياب و جوزجان و سپس بلخ را نيز بي آسيب نخواهندماند.
حالا که غورماچ از دست رفته است بايد با در نظر داشت اين ملاحظات راهکار جديي در پيش گرفته شود. غورماچ همچنان خطر جديي به همسايه گان مان ازبيکستان و ترکمنستان نيز دارد که نبايد آن را ناديده گرفت.
دولت بايد هر چه زودتر دست به کار شود و عمليات گسترده و سرنوشت ساز را براي پس گيري اين ولسوالي آغاز کند. اگر ريگي در کفش مقامات بلند پايه دولتي نيست و برنامه جا به جايي داعش در نزديکي مرزهاي کشور هاي آسياي ميانه براي رخنه به خاک روسيه مد نظر نمي باشد، بايد اين کار را به سرعت انجام بدهد.
دير ماندن غورماچ به دست طالبان دامنه درگيري ها و جنگ را در منطقه بيشتر مي سازد. غورماج مي تواند دروازه رخنه طالبان به کل ولايت ها باشد و اين تهديد را بايد جدي گرفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید