برتری جویی قومی عمل جاهلانه است!

نژاد پرستی و تبعیض همان اپارتایدیست که در افریقای جنوبی سی سال ماندیلای بزرگ را در زندان نگه‌داشت و ده‌ها همرزم او، برای مبارزه با آن جان دادند. این رسم قرن‌های متوالی در امریکای امروزی حتا در قرن بیستم رواج داشت و اکنون نیز در برخی از مناطق جهان رواج دارد وانسان‌ها از آن رنج می‌برند. این رسم منحوس که اکنون در نتیجه مبارزات انسان‌های روشن و عدالت پسند در حال نابودیست، در کشور ما نیز به شیوه‌های گوناگون رواج داشته و برخی از دژخیمان و هژمونیست‌های ما نیز از آن متابعت می‌کنند. بر بنیاد این رسم منسوخ و ضد انسانی، برخی از طبقات جامعه به نژاد، قوم و زبان خویش می‌چسپند و از آن برای خود هویت برترمی‌جویند و به این ترتیب میان انسان‌ها فرق ایجاد می‌کنند و به این ترتیب در میان آن‌ها نفاق، تبعیض و نفرت ایجاد می‌کنند که غیرانسانی می‌باشد. شوربختانه شماری از سیاسیون امروزی نیز این شیوه را دنبال می‌کنند و با چسپیدن به قومیت و زبان، برای خودشان هویت‌های کاذب می‌سازند و زنده‌گی را به کام خویش و هموطنان خود تلخ می‌سازند. برتری طلبی قومی و زبانی، شیوه‌یی است که شماری معدود از هموطنان ما آن را بر گزیده اند. افغانستان سرزمینی است که در آن اقوام گوناگون در کنار هم زنده‌گی می‌کنند و در طول قرن‌ها در راه حراست از این سرزمین در کنار هم جنگیده و ثابت کرده اند یک‌دیگر را دوست دارند و به هم نیازمند هستند. امروز مدارا و هم‌دیگر پذیری از ارکان مهم زنده‌گی میان انسان‌ها می باشد. این هم‌دیگر پذیریست که اجتماع انسانی را در بسیاری از کشورها به سرزمین های آرام، دموکرات، آزاد، توسعه یافته وپیش‌رفته مبدل کرده است و امروز از سراسر جهان انسان‌ها به آن‌جاها در حال کوچیدن هستند تا زنده گی بهتری به دست آورند. ما امیدواریم که هموطنان ما با درس از کشورهای دیگر جهان، تنها به انسان و انسانیت اندیشه کنند و اجازه ندهند که انسان‌هایی که افکار شان معلول و ناقص است، با اندیشه‌های تبعیض آمیز و نژاد پرستانه، ما را پر از خشم و نفرت کنند و به جان هم اندازند. این انسان‌های بیمار، اول باید خودشان را مداوا کنند، تا بتوانند به ارشاد دیگران بپردازند. هرگونه تبعیض، برتری جویی های قومی، زبانی و سمتی زهر آگین است و زنده‌گی ما را تلخ و نابود می‌کند. مانند یک مسلمان مهربان زنده‌گی کنید تا زنده‌گی و آفریدگار یگانه با شما مهربان باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید