چرا مراکز تروريستان در شمال کوبيده نمي شود؟

گفته مي شود که دره ميرزا اولنگ دوباره به تصرف نيروهاي حکومتي درآمده است و تروريستان از اين منطقه فرار کرده اند.
گرچه در مورد صحت اين خبر شک و ترديدهاي وجود دارد.
هفته پيش دره ميرزا اولنگ در حالي به دست طالبان سقوط کرد که نيروهاي امنيتي نتوانستند از اين منطقه دفاع کنند و يا از نيروهاي خيزش مردمي که در برابر تروريستان ايستاده گي
مي کردند، حمايت و آنها را اکمال نمايند.
در نتيجه اين ضعف، تروريستان به ميرزا اولنگ حمله کردند و پس از تصرف به هيچ زنده جاني رحم نکردند و همه را قتل عام نمودند.
برخي از آگاهان پرسشي را مطرح کردند که چرا حکومت نتوانست و يا نخواست از اين مناطق دفاع کند؛ در حالي که تروريستان در ولسوالي ها و مناطق دور و پيش ميرزا اولنگ سربازگيري مي کردند و براي حملات گسترده آماده گي مي گرفتند.
ولسوالي کوهستانات فارياب در اين اواخر به مرکز تروريستان تبديل شده است.
در اين منطقه تروريستان از کشورهاي گوناگون به ويژه آسياي ميانه با خانواده هاي شان زنده گي مي کنند و همه برنامه هاي نظامي و حمله بر مناطق همجوار از همين منطقه سازماندهي مي شود.
اطلاعاتي وجود دارد که باشنده گان ديگر ولسوالي هاي ولايت فارياب و حتا ولايت هاي ديگر که با طالبان همخواني دارند، در کوهستانات مي آيند و به اصطلاح از طالبان بيعت مي کنند و آماده مي شوند تا تروريستان بيايند به مناطق شان.
در حالي که نهادهاي امنيتي از چگونگي اوضاع در منطقه کوهستانات اطلاع کافي داشتند، ولي در اين مدت حکومت هيچ برنامه عمليات نظامي لازم نداشت و با گذشت هر روز تروريستان در اين منطقه جان مي گرفتند.
تا اين که در ميرزا اولنگ تروريستان لشکرکشي و مردم را قتل عام کردند.
حکومت بايد به اين پرسش ها بايد پاسخ بدهد و بگويد که چرا برضد تروريستان در مراکز آنها عمليات نداشته است.
اگر ميرزا اولنگ هم از وجود تروريستان پاک‌سازي شود، مشکل فارياب و در مجموع شمال حل نمي شود. تا اين که مراکز تروريستان که به مناطق امن تبديل شده کوبيده
نشود.
نيروهاي امنيتي اگر اجازه ادامه عمليات را داشته باشند بايد پس از آزادسازي ميرزا اولنگ به عمليات نظامي شان ادامه بدهند و تا زماني که مراکز اصلي تروريستان نابود نشود و لانه هاي آنها تخريب نگردد، تهديد ترويستان در شمال برطرف نخواهد شد، بل پس از برگشت نيروهاي امنيتي، طالبان دوباره خواهند آمد و مردم را قتل عام خواهند کرد و تهديد تروريستان به قوت خودش باقي خواهند ماند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید