شیران کاه‌خوار افغانی

پرتونادری

آخرین گزارش‌ها می‌رساند که این شیران هنوز کاه کهکشان شیری را حتا بوی هم نکرده اند. تازه معلوم نیست که نشست دیگر کمیسیون تدارکات ملی برای تهیۀ گوشت به این شیران چقدر زمان‌گیر خواهد بود؟  کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند که اگر  این شیران نمردند و به آن‌ها گوشتی برسد، در آن صورت روشن می‌شود که آنان از نژاد دیگر اند، نه از نژاد افغانی!

*******************

آوازه است که همه باشنده‌گان باغ وحش پریشان اند که این چهار شیر در یک قفس چگونه گذاره‌خواهند کرد. اگر باهم کنار نیایند، شب و روز باهم در چنگ و دندان باشند،گوشت و پوست یک دیگر را بدرند، آن‌گاه امنیت باغ وحش هم برهم خواهد خورد!

**********
نمی‌دانم به شیر چه می‌گویند؟ یک زنجیر شیر، یک راس شیر، یک‌نفر شیر یا چیز دیگری! به هرصورت گفتند که چندی پیش کسانی می‌خواستند چهار شیر افغانی را از افغانستان به پاکستان ببرند، اما مرزبانان شیردوست، شیرا را گرفتند و فرستادند به کابل، به مرکز شیرخانۀ تاریخ.
باخود گفتم، ما که همه شیرهستیم، شیر! حال اگر چهار شیر به پاکستان قاچاق می‌شد کجای دنیا کج می‌‌گردید.

حال این چهار شیر در باغ وحش کابل آزادی خود را خواب می‌بینند.

آوازه است که همه باشنده‌گان باغ وحش پریشان اند که این چهار شیر در یک قفس چگونه گذاره‌خواهند کرد. اگر باهم کنار نیایند، شب و روز باهم در چنگ و دندان باشند،گوشت و پوست یک دیگر را بدرند، آن‌گاه امنیت باغ وحش هم برهم خواهد خورد!

از قدیم گفته اند، شیر سلطان جنگل است و خدا جنگل را بی‌سلطان نسازد؛ اما خدا از آن روز هم نجات دهد که چند سلطان بر یک جنگل سلطانی کنند. یا هر جنگل نشینی خود را شیری بپندارد.

این شیرها در حالی هر کدام خود را سلطان باغ وحش می‌پندارند که هنوز هویت‌شان به درستی روشن نیست. وقتی هم خواستند تا برای‌شان شناس‌نامۀ برقی داده شود. دیدند که مشکل قومیت دارند و کس نمی‌داند که آنان به کدام قوم و قبیله وابسته اند.

دانشمندان، انگشت حیرت در بینی کردند که با کدام شیوه  می‌توانند این مشکل را حل کنند تا قومیت آنان در سناس‌نامۀ برقی شان نوشته شود.

وقتی این مشکل در یکی از نشست‌های علمی جانور شناسان افغان مطرح شد، یکی از دانشمندان جوان و پست مدرن، پیش‌نهاد کرد:

–  این مسأله زیاد قابل نگرانی نیست، امروزه شیوه‌های مدرن نژاد شناسی به وجود آمده که این مشکل را حل می‌کند. مثلاً با استفاده از آزمون «دی ان آ» می‌توان به ساده‌گی هویت نژادی این شیران را پیدا کرد…

دانش‌مند جوان هنوز می‌خواست چیزی بگوید که همه‌گان زدند به خندۀ بلند، این خنده‌ها دانشمند پست مدرن را در آب و عرق تر کرد، تا این که یکی از جانورشناسانان روزگار دیده گفت:

جان برادر تازه از ملک‎‌های فرنگ آمده ای، این‌جا کجا و آزمون دی ان آ کجا؛ چرا به شیوه‌های افغانی خود برنگردیم که دقیق‌تر از تجزیۀ هر دی ان آ، است.

گفتند:

چگونه شیوۀ افغانی؟

دانشمند روزگار دیده گفت:

یادتان است که چند سال پیش یکی از رهبران کارکشته که از مزاج ماهی تا نیرنگ بازی مار را خوب می‌شناسد، تعریفی بسیار علمی و دقیقی از شیر افغانی ارائه کرد که دهان تمام جانور شناسان‌ جهان باز مانده بود.

تعریف او حال دیگر به نام نامی‌اش در دانش‌نامۀ  یاوه‌های جهانی ثبت است.

دانشمند روزگار دیده لحظه‌یی ‌خاموش ماند و با نگاهی خاموش بار دیگر توجه همه‌گان را به سوی خود جلب کرد و به سخنان خود این گونه ادامه داد:

اگر به یاد داشته باشید، آن رهبر کارکشتۀ گفته بود:

ما همه‌گان شیر هستیم، شیر! کاه می‌خوریم؛اما شیرهستیم. بر اساس تعریف این رهبر بزرگ، شیر افغانی شیری است که کاه می‌خورد.

تمام دانشمندان نشست یک صدا گفتند:

این بهترین و آسان‌ترین شیوۀ شناخت این شیرهاست که اگر شیران کاه خوردند، شیر افغانی اند و اگر گوشت‌خوار باشند، از کدام نژاد دیگر اند!

بر بنیاد پیش‌نهاد جانورشناسان افغانستان، امروز شام در یک نشست اضطراری در کمیسیون تدارکات ملی، تصمیم گرفته شد که کاه مورد نیاز باید بدون داوطلبی با شرکت ملی کهکشان شیری قرارداد شود و اگر این شیران بی‌هویت کاه خوردند حتما ، نژاد افغانی دارند در غیر آن از کدام نژاد دیگر اند.

آخرین گزارش‌ها می‌رساند که این شیران هنوز کاه کهکشان شیری را حتا بوی هم نکرده اند. تازه معلوم نیست که نشست دیگر کمیسیون تدارکات ملی برای تهیۀ گوشت به این شیران چقدر زمان‌گیر خواهد بود؟
کارشناسان ابراز نگرانی می‌کنند که اگر  این شیران نمردند و به آن‌ها گوشتی برسد، در آن صورت روشن می‌شود که آنان از نژاد دیگر اند، نه از نژاد افغانی!

اگر چنین شود در آن صورت همه شاعران افغانی که پیوسته لافیده اند که افغانستان خانه شیران است باید محاکمه شوند!
چون زیست شناسی، شیران را جانوران گوشت خوار ثبت کرده است نه کاه خوار!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید