بازي هاي قومي ارگ نظام را سقوط خواهد داد!

نويسنده: قشلاقي
در حالي که اوضاع در کشور روبه وخامت نهاده است، رهبري حکومت که در گير قوم گرايي و تماميت خواهي است، مبتلا به آشوب سياسي خطرناکي نيز شده است.
اين حالت سبب گرديده تا دشمنان تروريست مشرب کشور در حمايت پاکستان جسور تر از پيش هم به ولسوالي ها و شهر هاي کشور بيشتر رخنه کنند و امنيت مردم و افغانستان را تهديد نمايند و هم پديده قوم گرايي به گونه بي پيشينه اي در هر گوشه و کنار مملکت زنده گي مردم و همبستگي مردم را به گونه حيرت انگيزي به مخاطره افگنده است.
از اين است که بارنت روبين تحليلگر مشهور امريکايي به تازه گي با تأکيد بر اين که اوضاع افغانستان رو به وخامت نهاده گفته است که قوم گرايي ها خطر جدي براي اين کشور است و پيشتر از طالبان مي تواند سبب سقوط حکومت گردد.
با اين حال با وجود آن که مردم و همه تحليل گران راهکار قومگرايانه اي را که زعامت کشور در ارگ در اين اواخر در پيش گرفته است نکوهش مي کنند و آن را مصيبتي براي حال و آينده کشور خويش مي دانند، باور دارند که ارگ بي آن که به وخامت اوضاع در کشور نگاه داشته و نگران آن باشد، بيشترينه در راستاي سرکوب اقوام با هم برادر افغانستان مشغول است. دشمني با اقوام در کشور بيشترينه در گفته، عملکردهاي شوراي امنيت ملي و ديگر انديوالان رييس جمهور مشاهده مي‌شود.
ديده مي شود که ارگ بي آن که به منافع ملي کشور و اوضاع بد امنيتي آنگاه داشته باشد، درگير اين زد و بندها است و نگاهي به برطرفي‌ها و مقرري هاي رييس جمهور هم اگر اندازيم، مشاهده مي شود که لبة تيز تيغ تبعيض شکل گرفته در ارگ گلوي نخبه گان سياسي و کادر هاي ورزيده اقوام ديگر را مي فشارد.
قضيه معاون اول رياست جمهوري خود گواه روشني است بر اين ادعاي ما. او که به عنوان بانک رأي رييس جمهوري شناخته مي شد اکنون در بيرون از کشور به سر مي برد و شوراي امنيت ملي در ارگ حتا مانع از ورود او به کشور خويش شد و طياره حامل او را وادار به بازگشت به ترکيه کردند.
بي جهت نيست که عطامحمد نور اين روز ها با لحن تندي از زعامت کشور و حکومت انتقاد مي کند.
ما باور داريم که رييس جمهوري کشور بايد وضعيت را در کشور جدي تلقي کند و متوجه باشد که به راستي مردم از اين وضعيت در حالي که خسته شده اند، مانند يک بمب ساعتي در حال انفجار است.
بايد متوجه شوند که حتا امريکائيان که نظام کنوني به زور سرنيزه و قدرت آنان لنگان لنگان راه مي رود، اکنون دريافته اند که تنش‌هاي سياسي در درون رهبري حکومت، اين نظام را به لبة پرتگاه سقوط کشانيده است.
من ياد آور مي‌شوم که زعامت کشور بايد هر چه زودتر در اين وضعيت تغيير مطلوبي وارد کند. حرمت گذاري به جايگاه اقوام با هم برادر کشور مي‌تواند ضمن اين که وحدت و همبستگي مردم را تحکيم بخشد، موجب تقويت روند سياسي اوضاع در درون حکومت گرديده و نظام را از سقوط بازنگهدارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید