مردم از عزت و ناموس شان دفاع کنند!

چنان به نظر مي رسد که تروريستان در شمال کشور بيشتر از پيش جان گرفته اند و قصد دارند تا مناطق بيشتري را در کنترول شان درآورند.
در هفته پيش طالبان در ميرزا اولنگ تعدادي را قتل عام کردند و مردم اين منطقه مجبور به کوچ اجباري شدند. پس از اين حادثه هولناک خبرهايي به نشر رسيد که گويا نيروهاي امنيتي دوباره ميرزااولنگ را از تصرف طالبان آزاد کردند و تعداد زيادي از هراس افگنان را به قتل رسانيدند.
اما اکنون گفته مي شود نه تنها که در ميرزااولنگ طالبان همچنان حضور دارند، بل مي خواهند با تصرف ولسوالي چمتال حتا ولايت بلخ را هم زير تهديد بگيرند.
طالبان دو روز پيش برخي از روستاهاي ولسوالي چمتال بلخ را در اختيار شان درآوردند و نظاميان مجبور شدند از اين روستاها عقب نشيني کنند.
موضوع قابل تأمل اين است که طالبان در اين نبردها به قول برخي از آگاهان، از سلاح پيشرفته و مدرن استفاده مي کنند و پرسشي است که اين سلاح مدرن چگونه در اختيار آنها قرار گرفته و کدام کشورها طالبان را حمايت نظامي و مالي مي کنند؟
يکي از وزيران پيشين کشور در صفحه فيسبوک خودش نوشت که توطيه سوريه سازي شمال به شدت جريان دارد.
اين نگراني ها سبب گرديده که ديروز والي بلخ خودش به مناطق جنگ در ولسوالي چمتال برود و مديريت جنگ را به دست بگيرد.
باور همه بر اين است که اگر تروريستان در شمال سرکوب نشوند و اراده قوي در حکومت براي نابودسازي طالبان به وجود نيايد بعيد نيست که به زودي همة شمال به دست هراس افگنان سقوط کند و يک فاجعه عظيم بشري و جنايات بسيار تکان دهنده در اين ولايت ها رخ دهد.
به همين گونه برخي باور دارند که حلقاتي در حکومت با تباني با شبکه هاي جاسوسي در ناامن سازي شمال نقش دارند و در برابر آن عده از افراد با نفوذ مردمي که مخالف طالبان و داعشيان تلقي مي شوند دسيسه و توطيه مي کنند تا آنها را از راه طالبان بردارند.
اگر چنين برداشت ها و تحليل ها رنگ حقيقت به خود بگيرد و بخواهند شمال را عملاً به سوريه تبديل کنند بايد در برابر اين توطيه ايستاده گي صورت بگيرد و به مردم آگاهي و امکانات داده شود که از عزت و ناموس شان دفاع کنند و نگذارند طالبان آنها را لگدمال بسازد و افغانستان به ميدان جنگ ميان قدرت هاي بزرگ جهان مبدل گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید