آتش بس !

در حالی که افغانستان به پایان جنگ‌های دراز مدت، خونین و ویرانگر دارد، گمان می‌رود که طالبان موافقت کرده اند، تا آتش بس ده روزه ای را در آینده نزدیک در سراسر افغانستان برقرار سازند.

آوازه برقراری این آتش بس از یک سو امیدی کم‌رنگ را در دل‌های مردم به وجود آورده است و از جانبی این دلهره را نیز در نزد مردم پیدا کرده است که آیا این آتش بس دامنه گسترده و سراسری خواهد داشت؟

این دلهره از آنجا خلق شده است که طالبان نیز به گروپ های خورد و بزرگی پارچه شده اند که در میان خود نیز هر ازگاهی در گیری دارند.

تحلیل گران به این باور اند که برقراری آتش بس زمانی پسندیده است که سراسری باشد و آن را همه گان به شمول دولت افغانستان پذیرفته و رعایت کنند. اما مردم افغانستان جدا از این گروه‌ها از ادامه جنگ های چهل ساله خسته شده اند و نمی‌خواهند دیگر ادامه یابد.

ازهمین رو مایل اند، تا روند مذاکرات هر چه زودتر به جایی برسد تا آتش بسی ولو ده روزه در کشور اعاده شود که در این صورت همه طرف‌ها طعم شیرین پایان یافتن جنگ ها را خواهند چشید.

این جنگ چهل سال است که هستی و زنده‌گی ما را نابود کرده و هر روز فرزندان ما را در سراسر کشور می‌بلعد.

افغانستان در جنگ‌های چهل ساله ویران گردیده و زیر بناهای اقتصادی و فرهنگی آن را نابود ساخته اند. امیدواری‌های مردم ما این است که اگر طرف‌ها برای یک بار هم بتوانند جنگ و در گیری‌ها را ولو موقت پایان بدهند، طلسم و تابوی جنگ و صلح را می‌شکند و راه را به تکرار آن باز می‌کند. امیدواریم که امریکائیان و طالبان هرچه زودتر با پایان یافتن دور مذاکرات، توافق‌نامه‌یی را امضا کنند که فرجام آن برقراری آتش بسی باشد که برای همه طرف ها یک آزمون بزرگ است.

ما باور مندیم که گفت‌وگو ها باید منجر به توافقی گردد که بر بنیاد آن مذاکرات بین افغان‌ها آغاز شود و این عمده ترین مسأله برای پایان دادن به جنگ چهل ساله افغانستان میباشد.

تا زمانی که طرف‌های درگیر در افغانستان نتوانند مشکلات موجود میان خویش را حل کنند، صلحی پایدار در افغانستان نخواهد آمد. به همین منظور ما تاکید بر مذاکرات بین الافغانی و ادامه آن تا رسیدن به نتایجی داریم که پیامد آن صلح دایمی و پایان یافتن جنگ ویرانگر در افغانستان باشد که امنیت و پیشرفت ها در منطقه را نیز به چالش کشیده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید