شرکت برشنا پول مردم را دزدي مي کند!

مدت هاست شرکت برشنا به نحوي که از نظر آنان قانونمند و عادلانه جلوه مي کند، از مردم کشور پول دزدي مي کند. اين شرکت همه ساله در سراسر کشور ميترهاي مشترکين را بعد از هر دو ماه مي خواند و پول آن را از مشترکين خود مطالبه مي کند.
معلوم است که دو ماه بعد خواندن ميترهاي برق مشترکين، ميزان بلندتري را نشان ميدهد و به اين ترتيب پس از کيلووات مشخص، قيمت برق بالا مي رود و به اين ترتيب آن شرکت مبالغ هنگفتي را از مردم به گونة غير قانوني مي ربايد.
اين عملکرد شرکت برشنا از چندي است که مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. مردم به اين ترفند قديمي شرکت برشنا پي برده اند و از دولت مي خواهند که اين شرکت را وادار کند تا به وظيفه اش به گونة قانوني عمل کرده و با کم کردن دوره ميتر خواني از دو ماه به يک ماه، به دزدي شرکت برشنا پايان بدهد و جلو زيان هاي مردم افغانستان را بگيرد.
روشن است تا زماني که مردم سهل بگيرند و با ساده گي از اين عملکرد نادرست شرکت برشنا با تسامح بگذرند، حق تلفي ها ادامه خواهد يافت و شرکت برشنا همه ساله پول هاي هنگفتي از مردم فقير کشورما را به گونة غير قانوني به جيب مي زند.
اين مسأله اما امروز آفتابي شده است و ترفند شرکت برشنا را مردم درک کرده اند.
طوري که گزارش شده است، اين مسأله به مجلس نماينده گان کشور نيز گسيل گرديده و آنان از مسؤولان شرکت برشنا خواسته اند تا دورة ميترخواني مشترکين خويش را از دو ماه به يک ماه کاهش دهند.
شرکت برشنا کمبود پرسونل خويش را عذر مي آورد تا اين عمل آنان در نزد مجلس نمايندهگان مؤجه جلوه کند.
ما از مردم کشور مي خواهيم که در اين خصوص خاموش نه نشينند و با اعتراض هاي خود جلو دزدي هاي شرکت برشنا را بگيرند.
تقليل دورة ميترخواني از دو ماه به يک ماه سبب مي شود که مردم زيان نه بينند.
همچنان گزارش شده است که شرکت برشنا پس از فشارهاي نمايندهگان مردم در نظر دارد تا دورة ميتر خواني را به يک ماه به طور مشروط پايين بياورد. در اين کار آن ها قيمت صرفيه برق را به في کيلو وات (4) افغاني بالا خواهند برد که بازهم يک روش مستبدانه مي باشد.
اين درحاليست که قيمت خريد برق وارداتي از کشورهاي همسايه نهايت نازل بوده ولي شرکت برشنا آن را بالاتر از نرخي منصفانه بالاي مشترکين به فروش مي رساند.
ما اميدواريم که شرکت برشنا با درک وضعيت اقتصادي مردم و رعايت شيوه هاي منصفانه خدمت رساني به مردم و اخذ پول در برابر آن، مانند کشورهاي ديگر جهان دوره ميتر خواني را به يک ماه تقليل بدهد و به تعدي و ظلم رايج شده از سوي آن شرکت عليه مردم پايان دهد.
ما از شهروندان کشور نيز خواهانيم، متوجه ظرافت اين نکته باشند و نگذارند که شرکت برشنا به اين روشش ادامه دهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید