کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی کارنامه خویش را با جعل و تقلب گره نزند !

کته گوری بندی شکایت‌های انتخاباتی در باره انتخابات ششم میزان به وضوح گویای این حقیقت است که بررسی همه جانبه و سالم این شکایت‌های انتخاباتی دسته بندی شده می تواند سقف آرای ارایه شده در انتخابات را تغییر بدهد. مسلم است که شکایت کننده‌گان نیز به همین منظور شکایت کرده اند، تا شکایت‌ها بررسی گردیده و نتیجه انتخابات تغییر کند.

حالا به کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی انتخاباتی است که جدای از طرز کار کمیسیون مستقل انتخابات، بررسی ها و کارهایش را بادرایت و بی‌طرفی و شفافیت به پایان برساند که مردم همه منتظر این گونه عملکرد کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی انتخاباتی می‌باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات پس از کند کاری‌های فراوان و سپری شدن بیش از دوماه توانست کارنامه پر جعل و تقلبش را به عنوان نتیجه ابتدایی انتخابات ماه میزان به مردم اعلام کند. مردم خسته از جنگ انتظار داشتند تا این نتایج زودتر اعلام گردد، ولی این انتظار به درازا کشید.

حالا کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی انتخاباتی نیز نباید به چشم مردم خاک بپاشد. هرگونه تعلل در راستای بررسی‎های شکایت‌های انتخاباتی دسته بندی شده باور مردم را نسبت به کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی انتخاباتی نیز آسیب می‌رساند.

آن‌گونه که مشهود است، بیش از هشت هزار و پنج‌صد هزار شکایت خیلی مهم اند که در صورت بررسی جدی آن می تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را تغییر بدهد و این درست آرزوی مردم است، اما خیلی مهم است که کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی به انتظارات مردم توجه کند و به وظایفش به درستی عمل نموده و کارنامه خودش را با جعل و تقلب گره نزند.

کارنامه کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی انتخاباتی هنوز بد نشده است و این موضوع را باید کارکنان یعنی کمیشنران کمیسیون به خوبی درک کنند. اما دیده می‌شود که برخی از اعضای کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی انتخاباتی به این مسأله به دیده قدر نه نگریسته و تمایلی در جهت طولانی تر ساختن روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی را نیز در سر می‌پرورانند.

این کار گویای واقعیتیست که گمان می‌رود این بخش انتخابات ماه میزان ریاست جمهوری یا همان گونه مدیریت خواهد شد که نتیجه ابتدایی شد و یا هم با درستی عملکردهای کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی انتخاباتی، انتخابات به دور دوم خواهد رفت و این چیزیست که از نتیجه پر تقلب کنونی صد بار بهتر است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید