دولت تعهد گريزي مي کند!

به نظر مي رسد که دولت افغانستان يک دولت توافق گريز لااقل در عرصه داخلي است.
طوري که معلوم مي شود حتا حکومت به وعده اش در راستاي اجراي انتخابات پارلماني نيز در سال آينده وفا نخواهد کرد؛ زيرا سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري به گونه آشکارا ديروز از آن طرفه رفته است.
برمبناي اين تعهد گريزي ها معاون دوم رياست جمهوري ديروز در سخناني شکل گيري نظام پارلماني را در کشور رد نموده و آن را سبب بروز منازعات و بي ثباتي مي داند. اوايجاد پست صدارت را نيز منتفي مي داند.
وي همچنان آشکارا از ناتواني هايي سخن گفته است که سبب مي شود تا انتخابات شورا هاي ولسوالي ها در کشور برگزار نشود تا به اين ترتيب لويه جرگه‌يي که قادر باشد به گونه قانوني در مورد تغيير قانون اساسي و ساختار نظام تصميم بگيرد، تدوير نيابد.
سخنان معاون دوم رياست جمهوري نشان مي دهد که حکومت به رهبري رييس جمهور غني ميل ندارد به تعهداتش در تمام زمينه ها عمل کند.
سخنان معاون دوم رياست جمهوري از آن جهت مهم است که او در حلقات سياسي به عنوان کسي شناخته مي شود که اهداف و برنامه هاي رييس جمهور را بازتاب مي دهد.
اين در حاليست که رييس جمهور به گونه آشکار با تمرکز قدرت در ارگ و قوم گرايي به سرکوب اقوام ديگر مي کوشد و چهره هاي بارز سياسي آنان را از حکومت مي راند.
حکومت افغانستان که بر بنياد توافقنامه اي پس از انتخابات شکل گرفت، قرار بود که با آغاز به کار راه‌هاي عملي تحقق مندرجات توافقنامه حکومت وحدت ملي را در پيش گيرد.
با اين حال رييس جمهوري کشور در زمينه هاي ديگري نيز به مردم افغانستان و جامعه جهاني وعده داده بود که به تعهداتش عمل مي کند و حتا در دسترخوان مردم تغيير وارد مي کند.
روشن است که رئيس جمهور در نزديک به سه سال گذشته پيوسته از اجراي تعهداتش گريز کرده و آن را عملي نمي کند.
رييس جمهور به طور آشکار وقت کشي مي کند. او تا حال هيچ بندي از مفاد توافقنامه حکومت وحدت ملي را عملي نکرده است.
قرار بود اصلاحاتي در سيستم انتخاباتي در کشور عملي شود که تا هنوز نشده است. از اين رو تشکيل لويه جرگه و پيش از آن تحقق انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي ها، بخشي از مؤلفه هاي بودند که بايد عملي مي شدند، ولي به حاشيه ها رانده شده اند و هنوز معلوم نيست چه زماني اجرا خواهند شد.
رييس جمهور همچنان به توزيع شناسنامه الکترونيکي به شهروندان کشور تن نمي دهد. ساير ملحوظات سياسي و قومي و نيز در اين راه مانع اجرايي شدن اين روند گرديده است.
رييس جمهور به مردم وعده داده بود که با آغاز به کار زمينه هاي کار و اشتغال را براي مردم فراهم خواهد کرد.
آن گونه که ديده مي شود اين وعده هم بر يخ نوشته شد و به آفتاب گذاشته شده است و از اين روست که سالانه هزاران جوان تحصيل کرده اين وطن ترک وطن مي کنند.
در اين راستا رييس جمهوري کشور به تازه گي ها از اعلان (24000) هزار بست جديد خبر داده است، ولي هنوز معلوم نيست.
در يک اقدام بسيارحيرت آور وزارت اطلاعات و فرهنگ يک بست کمبود را به اعلان برده است که براي تصاحب آن بيش از (500) تن از متقاضيان ثبت نام کرده اند تا روند اصلاحات را سپري مي کنند.
اين ها همه دال بر اين است که رييس جمهور و تيمش در عملي کردن وعده هاي شان ناکام مانده اند و بايد يک بار ديگر به اين مسأله توجه کرده و مردم افغانستان را از انتظار بيرون کنند.
در اين حال اوضاع امنيتي نيز در سراسر کشور رو به خامت نهاده است که دليل شکست نهادهاي امنيتي در جهت تأمين امنيت براي مردم عزيز کشور است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید