توطيه‌هاي شيطاني را خنثي سازيم!

رخداد هاي اخير در کشور و از جمله حمله به مساجد و تکايا در شهر کابل نشان دهنده آن است که دشمنان مردم ما و آناني که از حسن نيت و برادري پيروان مذاهب شيعه و سني در رنج اند، دست به کار شده اند تا جنگ مذهبي را در افغانستان راه اندازي کنند.
اين جنگ در شرق ميانه توسط داعشيان آغاز گرديد و در چند سال اخير جوي هاي خون راه انداخت و اکنون اين گروه در کشور ما در تباني با حلقات تروريستي منطقه که سازمان استخباراتي پاکستان آنها را گرداننده گي مي کند، در پي آن اند تا افغانستان نيز به سرنوشت عراق و سوريه گرفتار گردد.
نمونه هاي اين گونه حملات را در جريان ماه هاي اخير در کشور خويش داريم و نبايد شيعه ها و سني ها از کنار آن با بي تفاوتي رد شوند که در آن صورت، عواقب آن وخيم خواهد بود.
در قدم اول بايد پيروان اين دو مذاهب در افغانستان را هشدار داد که متوجه وضعيت باشند و گرفتار احساسات خام نمانده با تعقل و هوشياري به قضيه نگاه کنند.
اين امر مستلزم آن است که همه ي ما بايد دشمنان مشترک مان را بشناسيم. طالبان، داعشيان و ديگر گروه هاي تروريستيي که تعداد شان کم نيست همان هايي اند که دست به کار شده اند تا با راه اندازي جنگ هاي فرقوي هم افغانستان را بي ثبات تر سازند وهم از تخاصم و دشمني ميان شيعه ها و سني ها به اهداف دور و نزديک خويش برسند.
از ياد نبريم که در منطقه و دور دست ها گروه ها و کشور هايي هستند که از مودت و دوستي حسن روابط ميان سني ها وشيعه در افغانستان خوشنود نيستند و پيوسته تلاش مي کنند تا اين روابط تنش آلود شود که سر انجام آن جنگ هايي خواهد بود که در آن انسان هاي زيادي قرباني خواهند شد.
اولين اقدام در اين راستا، در کنار بيداري مردم و پيروان هردو مذهب در کشور، همياري و اتفاق علماي اهل سنت و اهل تشيع بر سر اين نکته است که ما با همديگر هيچ گونه مشکلي نداريم و اين دشمنان ما هستند که با راه اندازي حملات به مساجد وتکايا، مي خواهند نفرت هاي فرقوي را در کشور ما ايجاد کنند و مردم را به احساسات بياورند تا جنگ خونين آغاز گردد.
همه ي ما بايد دشمنان خود را که طالبان، داعشيان و ديگر گروه هاي تروريستي است بشناسيم و براي دفع و طرد هر گونه اقدامات احتمالي آنان آماده باشيم. تحکيم روابط در ميان پيروان مذاهب شيعه و سني در افغانستان، هرگونه برنامه استخبارات منطقه و شبکه هاي تروريستي را که اکنون از خاورميانه به افغانستان تمرکز کرده اند، خنثي مي کند.
به ياد داشته باشيم که اگر ما امروز از کنار اين گونه مسايلي که زنده گي و زيست با همي ما را تهديد مي کند ناديده بگيريم، فردا رخداد هاي بد تر از آنچه تا حال اتفاق افتيده است، اتفاق خواهد افتاد.
يکي از راه هايي که مي تواند در اين زمينه بسيار کارساز باشد، آغاز غور و بررسي جنبه هاي مختلف اين توطيه شيطاني توسط علماي مذاهب شيعه و سني است که بايد در همايش هاي سازمان يافته مورد بحث و بررسي قرار گيرد و راهکار هاي مناسبي براي مقابله با دشمن مشترک دريافت و بر مبناي آن عمل گردد.
به ياد داشته باشيم که اتحاد و همبستگي مان در راستاي مقابله با مشکلات پيش آمده، سبب خواهد شد تا برنامه هاي دشمن به شکست بينجامد. مردم براي اجتماعات سياسي و ديني آن در اماکن مقدس و سالون ها تدابيري را اتخاذ کنند تا دشمن در عملي سازي برنامه هاي آيندة شان ناکام گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید