پاکستان نمي خواهد تروريستان در افغانستان نابود شوند!

بنابر گزارش رسانه ها، نيروهاي هوايي امريکا در فرودگاه بگرام براي بمباران سنگرهاي هراس افگنان در گوشه و کنار افغانستان آمادهگي مي گيرند و يکي از فرماندهان آن ها ديروز اظهار داشت که منتظر دستور اند تا نيروهاي شان عمليات را آغاز کنند.
به همين گونه فرمانده عمومي نيروهاي امريکايي در افغانستان اشاره کرد که تعدادي از نيروهاي تازه نفس آن ها به کابل رسيدهاند، اما وي از تعداد اين نيروها و تاکتيک شان به منظور اطلاع نيافتن گروه هاي تروريستي طالبان و داعش وضاحت بيشتر نداد.
در راهبرد جديد امريکا نسبت به سرکوب و نابود سازي گروه هاي هراس افگن تأکيد بيشتر شده و ممکن است عمليات هوايي آن ها به زودي آغاز شود.
بيشتر مردم افغانستان از نابود سازي گروه هاي هراس افگن استقبال مي کنند و توقع دارند که هرچه زودتر اين عمليات آغاز شود و آن ها از شر گروه هاي آدم کش رهايي يابند؛ زيرا مي دانند که طالبان مليشه هاي پاکستاني اند و برنامه هاي شيطاني نظاميان پاکستاني را موبه مو در افغانستان عملي مي سازند.
از نابود سازي گروه هاي هراس افگن چون طالبان و داعشيان که بزرگترين جنايات و بي رحمي را در حق مردم ما روا داشته و خون هاي زيادي را ريختهاند، مقامات پاکستاني زياد ناراحت اند و به همين منظور در تلاش اين اند تا با تماس با سران کشورهاي منطقه و حمايت آن ها، جلو نابودسازي هراس افگنان در افغانستان را بگيرند.
ديروز رسانه ها گزارش دادند که مقامات وزارت خارجه پاکستان به کشورهاي چين، ترکيه، عربستان و روسيه سفرهاي شان را آغاز مي کنند تا به امريکا بفهمانند که پاکستان درحمايت از تروريستان پشتيباني کشورهاي منطقه را با خود دارد.
در حالي که گروه هاي تروريستي تهديد جدي براي همة کشورها است و اگر گروه هاي هراس افگن در افغانستان بار ديگر به قدرت برسند هيچ کشور منطقه از تهديد و خطر اين گروه هاي وحشي در امان نخواهد ماند و هرکدام به گونهيي زير تهديد قرار خواهند گرفت.
با توجه به اين ملاحظات، حکومت افغانستان به ويژه وزارت خارجه کشور، عمق اين توطيه پاکستاني ها را بايد درک کند و هرچه زودتر هيأت هايي را به منظور دفع و خنثا سازي اين دسيسه مبني بر حمايت کشورهاي منطقه از برنامه پشتيباني پاکستان از هراس افگنان، اعزام بدارد و سران اين کشورها را قناعت بدهند که سرکوب و نابود سازي تروريستان به نفع همة کشورهاي منطقه است.
شوراي امنيت ملي بايد انرژي خود را به عوض ضعيف ساختن مخالفان سياسي و يا منتقدان حکومت، صرف ديپلوماسي فعال کند تا پاکستان نتواند توجه کشورهاي منطقه را آن هم در حمايت اش از تروريستان جلب کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید