زنان افغانستانی هنوز هم مظلوم اند!

هشتم مارچ را برای زنان مهربان و زحمت کش افغانستان مبارک باد می‌گوییم! قرن‌هاست که زنان در این ستم‌کده رنج می‌برند، ولی شب‌های تاریک شان همچنان بی‌فروغ است و سپیده دمی برای آنان طلوع نمی‌کند.

زنان افغانستان محروم ترین زنان جهان اند و بسیار اندک اند زن‌هایی که در این سرزمین حقوق شان از سوی خانواده‌ها و اجتماع شان مراعات گردد. افغانستان از صد سال به این‌سو به مرور زمان برای زنان مهربان شده اند، ولی در پرتو رویدادهای تاریخی درکشور، این امتیاز و حقوق رنگ باخته و گاهی در بین سال‌های زیادی فراموش شده است. اما در سی سال اخیر این فرازو فرودها پر رنگ تر بوده چنانچه ما دوران سیاه طالبان را در این رابطه داریم که حتا آنان اجازه رفتن به مکتب را نداشته و از تحصیل و آموزش محروم و حق بیرون شدن از منازل شان را نداشته اند.

اما در پرتو نظام جدید در افغانستان بود که طلیعهیی از آزادی ها و رعایت حقوق زنان در کشور تابید و این نیم پیکر جامعه به پاره‌یی از حقوق انسانی شان دست یافتند. دادن حق تحصیل و آموزش، حق کار در بیرون از منزل، تجارت، وظایف دولتی از جمله در قضا و دادستانی، تحصیل در بیرون از کشور، نماینده‌گی در مجلسین و موارد دیگر، توفیقاتی بود که برای زنان به دست آمد و قانون اساسی کشور این تساوی را برای زنان تسجیل کرد.

با همه این‌ها هنوز برای زنان میراثی که شریعت اسلام آن را مد نظر دارد نیز داده نمی‌شود و در اکثریت خانواده‌ها فقط با یک اجازه و پرسش، عملی نمی‌گردد. حق ازدواج به خواهش خود دختران هنوز در سراسر کشور رعایت نمی‌شود و خود این مسأله به تنهایی می‌تواند زنده‌گی زنان و دختران را تا پایان عمر تاریک و تیره سازد.

در همین سال‌هایی که در آن برای تأمین حقوق زنان کار هایی شده است نیز مظالم مشهود و تکان‌دهنده‌یی علیه زنان کشور انجام یافته است که در آن، زنان و دختران زنده‌گی خود را از دست داده اند. قتل و کشتار مظلومانه زنان و دختران در پی بروز مشکلات خانواده‌گی، از این قبیل اند که آمار آن در این چند سال اخیر مورا براندام انسان راست می‌کند.

ما باور داریم که هنوز جامعه ما به دلیل ادامه جنگ و وحشت از تأمین حقوق انسانی زنان و دختران به دور مانده است. خشونت‌ها علیه آنان روبه فزونیست و افزون براین‌ها زنان و دختران در محدوده قدرت طالبان از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم مانده اند و دیگر امتیازات و حقوق آنان نیز پامال می باشد. هنوز روشن نیست که در آینده نزدیک و دور که افغانستان دست‌خوش تحولات دیگری خواهد شد، راهکار افغانستانی‌ها در برابر زنان چگونه خواهد بود.

ما امیدواریم که در صورت آشتی و برگشت طالبان به عنوان شریک در دم و دستگاه دولت آنان نیز با رویکردی از نو، به حقوق زنان و دختران سر تعظیم خم کنند وما یک بار دیگر شاهد روزگار وحشت طالبان در سال‌های اقتدار شان در افغانستان نباشیم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید