درخت بنشانیم تا تازه نفس بکشیم!

یکی از بد بختی‌های جنگ چهل ساله در افغانستان، نابودی بخش‌های عظیمی از جنگلات کشور مان بود. این کار را شهروندان نابخرد و مسوولیت ناپذیر برای پر کردن جیب های شان انجام دادند و غافل بودند از این که نبود درخت در روی زمین چه مصیبتی را برای محیط زیست و انسان‌ها به بار می‌آورد. همه می‌دانند که درختان هم اکسیجن تولید می کنند، تا ما تنفس کنیم و هم کاربن دای اوکساید تولید شده در زمین را تا اندازه زیادی جذب می کنند، تا هوای زمین پاک باشد. از این رو درختان افزون بر اینکه میوه های رنگانگ برای انسان ها حاصل می دهند تا از آن‌ها استفاده شوند، محیط زیست را زیبا می‌کنند، خانه هزاران حیوان و پرنده می‌باشند، از بروز سیلاب‌ها جلوگیری می‌کنند و اکسیجن مورد نیاز ما را نیز تا اندازه‌یی می‌سازند. از این رو درخت شانی به همین دلایل یکی از مؤلفه های سازنده برای صحت و اقتصاد انسان ها و زیبایی محیط زیست، می‌باشد.

اما با اندوه زیاد که جنگل زدایی در بسیاری از نقاط جهان از ده‌هاسال به‌این‌سو رواج یافته است و در کنار دیگر عوامل، اسباب گرم شدن زمین را به وجود آورده اند. نهال شانی از زمانه‌های باستان در میان مردم ما به عنوان یک سنت و رسم ارزش‌مند وجود داشته است.

همه ساله از همان گذشته ها تا اکنون در اوایل فصل بهار مردم عزیز ما در سراسر کشور این سنت پسندیده و ارزش‌مند را رعایت می‌کنند و حتا حکومت‌ها نیز به اجرای آن تا حال پا بندی نشان داده اند. هموطنان ما خبر دارند که بی توجهی‌ها در این مورد برای کشور ما زیان‌بار بوده است. از این رو برای هریکی از ما لازم است، تا اشتباهات و بی‌توجهی های گذشته را جبران کنیم و با نشاندن یک یا چند نهال در خانه و محیط زنده‌گی مان، رسالت و مسوولیت‌های مان را در این راستا انجام دهیم.

شهرهای افغانستان و به ویژه کلان شهرها، بیشتر نیاز مبرم به درخت شانی دارند. شهرداری‌ها، وزارت زراعت و دیگر نهادهای دولتی ضرور است که در سرسبزی شهرها توجه بیشتر کنند، ساحات سبز به وجود آورند، به کوه‌ها و تپه‌های میان و اطراف شهرها بپردازند تا کمبود سرسبزی و درخت در شهر ها از میان برود.

نکته مهم دیگری که در این میانه باید به آن توجه گردد، مسأله آب‌یاری این نهال‌ها می‌باشد. آن گونه که دیده می‌شود در بسیاری از مناطق نهال‌های غرس شده به دلیل عدم آبیاری آن‌ها در مواقع ضروری، به زودی خشکیده اند که این کار یک ضربه اقتصادی نیز برای دولت بوده است.

ما امیدواریم که دولت و شهروندان کشور هم برای زیبایی خانه‌ها و محیط زیست و هم به جهت پاک شدن هوای شهرها به مسأله نهال شانی توجه بیشتر داشته باشند. شهرها و روستاها خانه همه ماهستند، پس برای پاکی و زیبایی‌شان باید دست به کار شویم و برای رسیدن به این مامول نهال بنشانیم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید