پاکستان حامي تمامي گروه هاي تروريستي در افغانستان است!

 

حملات گروه هاي تروريستي در ماه مبارک رمضان بيشتر شده است.

در حالي که طالبان با امريکايي ها توافق آتش بس را امضا کرده اند، اما حملات شان را آنهم به گونه‌ي بسيار وحشيانه و غير انساني ادامه مي دهند.

حکومت افغانستان تا اکنون تعدادي از زندانيان طالبان را از بند آزاد کرده است، ولي اين آزادسازي هيچ تغييري در عملکرد جنگي طالبان وحشي وارد نکرده و اعضاي اين گروه مزدور همه روز با جابه‎جايي ماين هاي کنار جاده و حملات نظامي به تأسيسات عام المنفعه  تعدادي از مردم و نيروهاي امنيتي ما را شهيد مي سازند.

اين مانند آفتاب روشن است که در عقب تمام اين قتل و کشتارها و ويراني هايي که صورت مي گيرد، سازمان استخبارات پاکستان آي.اس.آي قرار دارد.

نظاميان پاکستاني جنگ را در افغانستان به نام هاي داعش، طالب و حقاني ادامه مي دهند و تمام اين گروه هاي تروريستي از سوي نهادهاي امنيتي پاکستان سازماندهي و تجهيز مي گردند.

از سوي ديگر برخي از مدارس ديني در افغانستان از سوي همين گروه هاي تروريستي مديريت مي شوند.

گروه هاي تروريستي، زير نام طالب در اين مدارس آدم کشان را تربيت مي کنند و از افرادي که چند روز، بخشي از قرآنکريم را حفظ مي کنند و يا چند کتاب ابتدايي فقهي را فرا مي گيرند، سربازگيري مي کنند و آنها را به عوض راه دين، در راه قتل و کشتار به نفع پاکستاني ها و سازمان هاي استخباراتي جهت مي دهند.

همين شاگردان مدارس که از علوم ديني چيزي نمي دانند و داراي عقده هاي گوناگون نيز مي باشند، تروريستان را در ميان منازل مسکوني و قريه و قصبات جا مي دهند و مراکز تروريستي را فعال مي سازند. اخيراً چند مرکز تروريستي در ميان خانه هاي مسکوني و قريه هاي دور دست در اطراف کابل که از سوي امنيت ملي کشور کشف گرديد، نشان مي دهد که تروريستان چگونه از احساسات پاک اين مردم سوء استفاده مي کنند.

اگر همکاري تعدادي از خانواده هاي جاهل و بي عقل با تروريستان نباشد، هرگز آنها در ميان مردم مرکز تروريستي شان را ايجاد نخواهند توانست.

با توجه به همين ملاحظات، حکومت بايد از رهايي باقي‌مانده زندانيان طالب خودداري کند و پيشرط حکومت براي آزاد سازي طالبان الي پذيرفتن يک آتش بس کاري در جهت منافع ملي است و بايد جداً پيگيري شود.

به همين گونه ملاامامان مساجد و نهادهاي ديني کشور در برابر آن عده از مدارسي که در اختيار تروريستان قرار مي گيرند احساس مسووليت کنند و نگذارند تروريستان و مزدوران پاکستاني از مدارس ديني، در آدم کشي و خرابي کشور استفاده نمايند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید