عرض 500 نفر اتحاديه اصحاب کهف قلعه زمان خان شهر کابل وابسته به 34 ولايت

 

د نړي دفاسد ترين نظام وارث جلالتمآب محترم متفکر جهان احتراماً عرض است!

دنيا جنايت کاران راميبخشد ولي دانشمندان و متفکرين را هرگز نمي‌‌بخشد

ارباب عوض شد ولي شلاق همان شلاق است

فرياد فرياد فرياد! از ظلم حاکميت شر وفساد

د ارگ محترم تولواک مونږ چاته عرض وکړو

محترم متفکر جهان: دعوي مايان 29 ساله شد حاکميت اشک خون چور و چپاول غصب وغنيمت دولت ناب اسلامي تحت حمايت B52 هم‌چنان ادامه دارد.

بلي: 29 سال رفع قرن در سال هاي 1371 – 1372 يک يک نمره زمين به روي زمين خدا مطابق به قانون و مقررات دولت ناب اسلامي از شاروالي  کابل در بدل 360000 هزار افغاني پول نقد خريداري کرديم که اسناد آويز بانک و نقشه آن بهشت گمشده را به دست داريم. چون راه رسيدن به بهشت از پل صراط است ما گنهکاران بدون گناه وسيله عبور (اوراد رد بلا الهديه ترد بلا الدنيا والصدقه ترد بلا و الآخره) را نداشتيم و مايان سرنشينان کشتي طوفاني نوح (ع) به سان نياکان سرگشته دردنياي که سنت هاي عتيق بر آن مسلط و شيوه گرک منشي در آن حاکم است زيست مي کنيم. در طول اين مدت احکام و فرامين و فتاواي ستره محکمه ج.ا.ا وزارت عدليه، وزارت حج و اوقاف، مشرانو و کشرانوجرگه همه و همه از طرف شاروالي کابل در يک جمله (Veto) ويتو شده است ما نميتوانيم که قلعه زمان خان ناحيه 16 همجوار ارگ رياست ج.ا.ا آن طرف خط قاتل ديورند و يا اين طرف خط منحوس قرار دارند چون از قرار داد اين خط 128 سال مي‌گذرد اميدواريم مشکل اتحاديه قلعه زمان خان را با پاکستان ولد انگلستان از طريق وزارت امور سرحدات و خارجه حل وفصل نمايند، زيرا حل و فصل مسايل سرحدي خارج از حيطه صلاحيت شاروالي کابل است.

آري ما برده‌گان قرن 21 ربع قرن تحت حاکميت تمساح‌هاي مقدس منتظر شنيدين الهام و رهايي از لانه مهلک عنکبوت شاروالي کابل اين المپياي ظلم که صداي هيچ مظلومي شنيده نمي‌شود کشتار مردم در اين سرزمين لامالک (امفي تياتر) افغانستان به سرگرمي روزانه حاکميت خون و آتش قدرت و ثروتمندان فرعوني و قاروني مبدل شده است و مايان به اميد زنده‌گي فردا به سر مي بريم. آري فردا نان خواهيم خورد، فردا لباس خواهيم داشت، فردا صاحب سرپناه خواهيم شد، فردا رفع ظلم خواهد شد، فردا الام ومصايب مان کمتر خواهد شد ما منتظر اين فردا هستيم که در پي خود فرداي ديگري دارد اخيراً اوراق دوسيه نسبتي چهارمي ذريعه 288 مورخ  18/1/1398 آمريت عمومي تحقيق رياست مبارزه با جرايم فساد اداري لوي سارنوالي به شاروالي کابل اصدار يافته است که در بخش از نتيجه و ارزيابي آن مقام محترم چنين تذکر به عمل آمده است. مسووليت جزايي اکثر کارمندان اسبق حسب مانده 70 ق.ج تحت مرور زمان قرار گرفته يعني مسوولين که هنوز تحت حکم ماده 70 قرار نگرفته و معياد متذکره را تکميل ننموده به شمول مامورين بر حال مورد تفقد، تحسين، تقدير و به نحوه تشويق، ترغيب و حمايت به ادامه ترويج فساد نموده و براي مايان اعضاي اتحاديه صبر ايوب (ع) وعمر نوح (ع) توصيه شد.

گر تيغ بارد در کوه آن ماه

 گردن نهاديم الحکم الله

کجاست عدالت عمري و تساوي حقوق اتباع کشور حسب موادات (6، 22) ق.ا.ا ! و ساير قوانين موضوعه عدم مجازات جنايت کاران پاداش است به جنايت کاران و شکست قانون، مشروعيت بخشيدن به جنايت تسريع و تشويق و ترويج فساد در تمامي سطوح دولتي به طور اخص مشروعيت جرم و جنايت در دوره طلايي حاکميت چور و چپاول تحت زعامت انوشيروان عادل حامد کرزي واعلان چور يکي از شهکارها و تسلسل نظام جباران ستم پيشه تاريخ جهان است که به استيناد ارزيابي ملل متحد افتخار مقام نخست فساد در جهان نصيب افغانستان شده مصداق مداعا است.

آري: بيست و نه سال سرگرداني اعضاي اتحاديه اين کلته عظيم و هميشه سرگردان گنهکاران بدون گناه به جرم کمک به دولت در لانه مهلک عنکبوت شاروالي کابل گروگان افتاده و رخ ديگري سکه رهايي پنج هزار جانيان و قاتلان حرفوي غير مسوول واجب الاحترام و مايان طبقه فقرا که در طول تاريخ هم جان داديم و هم نان و همچنان در خدمت ارباب قدرت و ثروتمندان قاروني صاحبان زر، زور، زمين و مالکان قصور بلورين اهل جنت جان مي‌دهيم … فلهذا به خاطر بقاي حاکميت لازم است از فقرا منحيث ابزار ناطق حمايت نمايند. تا نمي‌رند. نمي‌رند براي اين که باز هم در بازي هاي بزرگ مورد استفاده حکام قرار گيرند چه اگر فقرا نباشند قارون صفتان خون کي را خواهد مکيد بناً اتحاديه خواهان تطبيق متن مکتوب 4996 مورخ 18/1/1398 معينيت پلانگذاري وتوسعه شهري تحت مديريت مدبرانه آقاي صدرالدين تاجک معين وابتکار رييس ملکيت ها، ديپلوم انجينير حميدالله پاينده وديپلوم انجينير محمد ياسين هلال رييس اسبق استملاک نهايي شده است. بالوسيله از شاروال محترم جديدالتقرر کابل آقاي سلطان زوي متمني ايم به ادامه و تکميل نقشه راه با کسب افتخار تاريخي ناظر اقدام به انهدام دومين ديوار ضخيم طبقاتي برلين در کنار ارگ رياست جمهوري باشيم و براي مايان بازمانده‌گان کشتي طوفاني نوح (ع) و سونامي پايان ناپذير کروناي سياسي آفات سماوي و زميني رسالت تاريخي اش را منحيث يک رجل سياسي ميراث دار زباله هاي بقاياي سي ساله فاتح جنگ سرد و از جمله ناجيان و خدمت گاران صديق شاروالي کابل ثبت تاريخ گردد.

اي دي دزړو سلطانه ته ده زړه سلطان د چايي

ستارنځوران ډيردي وايه ته درمان د چايي

با احترام

متقاعد جنرال محمد قاسيم فيض

رييس  اتحاديه اصحاب کهف قلعه زمان خان شهر کابل

اشتراک گذاری:

نظر بدهید