طالبان هنوزهم خون مي ريزانند!

 

با وجودي که امريکا با طالبان پيمان صلح را امضا کرده و زندانيان طالبان گروه گروه، از محابس افغانستان آزاد شده و مي شوند و زمزمه هاي مذاکره و صلح با طالبان در همه جا طنين انداز است، ولي شبکه هاي تروريستي مربوط به گروه طالبان و يا شبکه جاسوسي پاکستان بيشتر از پيش فعال شده و همه روزه جان تعدادي از شهروندان عادي و يا حکومتي را مي گيرند.

جمعه گذشته تعدادي از خانواده آقاي ولوالجي نويسنده و شاعر مشهور کشور در ولسوالي پغمان با ماين کارگذاري شده توسط همين تروريستان به شهادت رسيدند.

به همين گونه ديروز در ساحه ده سبز کابل پنج تن از سارنوالان کشور که در بازداشتگاه بگرام توظيف بودند، به دست افراد مسلح مربوط به گروه تروريستي طالبان به شهادت رسيدند.

موضوع قابل تأمل اين است که طالبان به دستور جنرالان پاکستاني مسووليت اين حملات را گاهي نمي پذيرند و آن را متوجه داعش مي دانند.

در حالي که تمام گروه هاي تروريستي ايکه در افغانستان فعال مي باشند همه از سوي دستگاه جاسوسي پاکستان آي.اس.آي سازماندهي و حمايت مي شوند و اين گروه هاي آدم کش بدون همکاري و حمايت نظاميان پاکستاني و برخي از شيخ هاي عرب حتا نمي توانند به مدت يک هفته به فعاليت هاي شان ادامه بدهند.

حکومت زماني که يک عمليات نظامي را در برابر طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي آغاز مي کند و آن را به انجام مي رساند، هزينه هنگفتي ضرورت است تا چنين عمليات راه اندازي گردد، حال سوالي است که طالبان اين همه عمليات گسترده نظامي را در برابر نيروهاي امنيتي و مردم افغانستان که راه مي اندازند، هزينه آن از کجا مي شود و کدام سازمان ها طالبان را حمايت مالي مي دارند؟

واضح است که جنرالان پاکستاني و برخي از شيخ هاي عرب و سازمان هاي استخباراتي، طالبان را حمايت مي کنند تا به جنگ و قتل و کشتار مردم افغانستان ادامه بدهند.

با توجه به همين ملاحظات، بايد پيش از آغاز گفت و گو هاي رسمي با طالبان، حملات نظامي طالبان در برابر مردم قطع شود و امريکا بايد به اين نکته توجه کند که پاکستان هنوزهم به گفت و گوهاي طالبان با حکومت افغانستان صادق نيست و در فکر اين است که چگونه دوباره طالبان را به قدرت برساند و امارت به اصطلاح اسلامي را که از منافع پاکستاني ها حمايت مي کند، در کشور برقرار سازد.

در حالي که مردم افغانستان خوب مي دانند که به قدرت رسيدن دوباره طالبان اشغال کشور به دست دولت پاکستان است و در آن صورت جنگ و مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغال پاکستان ادامه خواهد يافت، زيرا آنها حق دارند که از سرزمين و نواميس شان دفاع کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید