وزارت خارجه کشور فعال تر شود!

اعلام راهبرد جديد امريکا در مورد افغانستان، هراس افکنان و حاميان شان را نگران ساخته است.
پاکستان در حمايت اش از هراس افکنان رسوا شده است و پس از اين نمي تواند رهبران آن کشور به چشم جهانيان خاک بپاشند.
درحالي که فشار جهاني بالاي پاکستان با گذشت هر روز بيشتر مي شود و در چند نشست بينالمللي از گروه هاي هراس افکن در خاک آن کشور سخن زده شد و نام اين گروه هايي که از سوي نظاميان آن کشور حمايت مي شوند، مشخص گرديد ولي با آن هم سياسيون پاکستاني از حمايت شان از هراس افکنان به ويژه شبکه حقاني انکار مي ورزند و در تلاش اند تا به سفرهاي ديپلوماتيک به کشورهاي منطقه، جبههيي را برضد راهبرد جديد امريکا به وجود آرند تا سرانجام به حمايت شان از هراس افکنان ادامه دهند.
روسيه و ايران دو کشوري که رقيب امريکا تلقي مي شوند در برابر راهبرد جديد امريکا هم موضع منفي گرفتهاند و آنها نگران اند که اين راهبرد به ضررشان تمام خواهد شد و روسيه در همين زمينه پيشنهاد گفت و گو با امريکا را داده است و کشور چين که متحد منطقه يي پاکستان است نپذيرفته است که حکومت آن کشور بر ضد هراس افکنان اقدام جدي و لازم نميکند.
در سطح داخلي برخي از شخصيت هاي سياسي شناخته شده، نگران اين اند که مبادا افغانستان به ميدان رقابت ميان قدرت هاي بزرگ تبديل شود و خدا ناخواسته افغانستان به يک سوريه ديگر مبدل گردد.
رهبران حکومت افغانستان مسؤوليت دارند تا در قبال راهبرد جديد امريکا که آن را به نفع کشور تلقي و از آن استقبال کرده ا ند، بيشتر از پيش فعال شوند و نگراني هاي کشورهاي منطقه را در پيوند به راهبرد جديد امريکا برطرف سازند.
نماينده گان افغانستان بايد حکومت هاي کشورهاي منطقه را قناعت بدهند که هراس افکنان تهديدي براي همه کشورها است و از داخل افغانستان برضد هيچ يک از اين کشورهاي منطقه اقدام نخواهد شد.
بنابر راهبرد جديد امريکا حملات بالاي مراکز گروه هاي هراس افکن شدت خواهد يافت و نسبت به پاکستان که حامي طالبان و ديگر گروه هاي هراس افکن خوانده مي شود، فشار بيشتر خواهد شد تا دست از حمايت اين گروه هاي تروريستي بردارد و طالبان را مجبور به مذاکره و گفت و گو با حکومت افغانستان کند.
اگر اين راهبرد عملي شود و هراس افکنان سرکوب شوند و ريشه هاي تمويل آنها در بيرون کشور خشکانيده شود درآن صورت اين رخداد به نفع همه کشورهاي منطقه تمام و تهديد گروههاي تروريستي در منطقه برطرف خواهد شد و صفحه جديد از مناسبات و همکاري ميان اين کشور به ويژه همکاري اقتصادي رونق بيشتر خواهد يافت.
رهبران حکومت وحدت ملي بايد وزارت خارجه کشور را فعال تر سازند تا توطيه هاي جديد پاکستان را در سطح منطقه خنثا و نگراني هاي اين دولت ها را برطرف نمايند .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید