با دست های خالی آمدند با بکس های پُر از دالر فرار کردند!

 

پس از ایجاد اداره موقت در افغانستان که فکر می شد جنگ در این خطه پایان یافته و برای بازسازی و نوسازی نهادها، مساعدت های جهانی درکشور سرازیر شد، ضمن برگشت افغانستانی های مهاجر از کشورهای همسایه، برنامه برگشت متخصصان، کارشناسان و اهل علم و خرد نیز روی دست گرفته شد و برخی از سازمان های بین المللی، تعدادی از افغانستانی ها را که بیشتر درکشورهای اروپایی و امریکا به سر می بردند، تشویق کرد تا به کشور جنگ زده افغانستان باز گردند تا مصدر خدمت به مردم شان شوند.

با کسب تجربه از چند سال گذشته از برنامه برگشت متخصصان و یا بهتر بگوییم تکنوکرات ها به کشور، سوء استفاده های زیاد صورت گرفت و سازمان های استخباراتی حتا جاسوسان شان را زیر همین نام به کشور آوردند و به کرسی های بلند نصب کردند.

برخی از این به اصطلاح تکنوکرات ها، تنها به فکر پُرشدن جیب شان بودند و ضرب المثل معروف است که با دست های خالی آمدند، اما با بکس های پُر از دالر دوباره به غرب رفتند.

به همین گونه تعدادی از همین تکنوکرات ها که متهم به فساد های گسترده شدند، پس از وارد شدن اتهام، از کشور فرار کردند و دولت های ضعیف که در فساد غرق بودند، نتوانستند و یا نخواستند آنها محاکمه شوند و به کشور برگرداننده شوند.

این سریال هنوزهم ادامه دارد و در برخی از مقام های دولتی کسانی مقرر می شوند که خانواده های شان در بیرون از کشور زنده گی دارند.

برخی از آگاهان به این باور اند که تعدادی از تکنوکرات های غرب آمده، به این کشور چندان علاقه ندارند و تنها در فکر نفع شخصی شان می باشند که از کجا و چگونه صاحب ثروت شوند و اگر خداناخواسته روزهای دشوار در کشور تکرار شود آنها دوباره از کشور فرار خواهند کرد و هیچگونه با مردم اصلی و ساکن این سرزمین همدردی نخواهند داشت.

در حالی که در داخل کشور به صدها متخصص و صاحب تحصیلات عالی و با تجربه وجود دارد که هم می توانند از عهده کارهای شان به خوبی برآیند و هم مردم و وطن شان را دوست دارند و می خواهند از اندوخته ها و تجربه های شان استفاده شود.

اما به عوض این افراد با درد و آگاه، رهبری دولت در تلاش این است تا برای کرسی های بلند، از بیرون کشور، افرادی را بیاورند که آنها به جز از زبان انگلیسی حتا به زبان های ملی هم آشنایی ندارند و هنگام دیدار با مراجعان، به ترجمان نیاز دارند.

با توجه به همین ملاحظات، باید رهبری دولت د رقدم نخست تلاش کند تا برای مدیریت نهادها، از متخصصان داخلی استفاده کند که این متخصصان هم در روزهای دشوار در کنار مردم شان بودند و هم با  تپ تپ پای تروریستان از کشور فرار نمی کنند و می دانند که مرگ و زنده گی آنها در همین خاک است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید