سخن چند در مورد قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود

تیمور شاه ظاهر

احمد شاه مسعود ابر مرد شجاع، دلیر، مرد بی بدیل، الگوی مقاومت ، قهرمان جهاد ، دشمن ستیز مستقل ، وطن دوست، با وقار ، قهرمان ملی کشور و بالآخره دارای تمام اوصاف بود.
احمد شاه مسعود یک ستاره تابناکی بود که تمام عمر خویش را در دوره های جهاد و مقاومت وقف آزادی، تمامیت ارضی و به اهتزاز در آوردن بیرق اسلام در تمام جغرافیای کشور خویش افغانستان نمود.
احمد شاه مسعود یک مسلمان واقعی بود که تقوا و پرهیزگاری جزء از عقیده و اصل زنده‌گی او به شمار می رفت.
او یک مرد مبارز معتدلی بود که هیچ گاهی سر تسلیم را در برابر بزرگ‌ترین استعمار گران جهان پایین ننموده و با شوق و علاقه با ایثار و فداکاری زیادی با حس وطن دوستی و مردم دوستی خویش که در سر می پرورانید وبه آن عقیده داشت در برابر استعمار گران با قامت بلند و استوار مبارزه نمود تا دشمنان وطن و مردم خویش را شکست دندان شکن داد.
مسعود یک نظامی گر قوی و استراتیژست ماهر جنگی بود او می‌دانست تا چگونه جنگ علیه دشمنان خویش را همراه با مجاهدین رهبری کرده تا با استفاده از ابزار دست داشته خویش به شکل خردمندانه با توکل به خدا بزرگ‌ترین تلفات را به جانب دشمنان وطن خویش وارد نماید.
احمد شاه مسعود یک سیاستمدار بی‌نظیر دوران وقت خود بود ، او با درایت و دانش سیاسی خدا داده گی اش توانست تا تمام رقبای سیاسی و وابسته گان بیرونی دشمنان مردم خویش را از پا در آورده و از صحنه سیاست بیرون نماید.
مسعود در دوران مقاومت توانست با رهبری خردمندانه خویش در برابر تروریزم بین المللی و طالبان مزدور ایستاده‌گی نموده و جنگ علیه آنان را با کمال شجاعت و مردانه‌گی به پیش برده و از هیچ نوع فشار و اخطار های بیگانه گان نه هراسیده تا آخرین رمق حیات خویش دست از مبارزه نکشیده و به آن ادامه داد.
احمد شاه مسعود یک فرزند آزاده و ازاد منشی بود که آزادی و آزاد منشی آفتاب گونه در چهره اش دیده می‌شد.
احمد شاه مسعود یک مرد متوکل با خدا بود و برای رسیدن به هدف خود که همانا تطبیق قوانین اسلامی در کشورش ، آزادی وطن و مردم خویش از هیچ گروهی نمی هراسید .
احمد شاه مسعود رهبری چهار دهه جنگ بر حق مردم افغانستان را در برابر اشغال گران و متجاوزین عهده دار بود که این امانت الهی را به شکل درست و دقیق به خوب‌ترین وجه به پیش برد.
ایثار و فداکاری ان مبارز حقیقی و راستین در تار و پود مردم افغانستان جا داشته و هیچ گاهی کار نامه ها ، مبارزات راستین، ایثار، فداکاری، شجاعت و مردانه‌گی شان به باد فراموشی نخواهد رفت یاد و خاطره های مردان آزادی جاویدان باد

اشتراک گذاری:

نظر بدهید