حکومت داس خود را با کلوخ تیز می کند!

 

در حالی که حکومت غنی در نظر دارد تا جرگه مشورتی را پس از گذشت چند روز به منظور رهایی چهارصد زندانی طالبان برگزار کند، اما برخی از آگاهان سیاسی راه اندازی این جرگه را فریب افکار عمومی تلقی کرده اند و می گویند که راه اندازی این جرگه جز ضیاع وقت چیزی دیگری نخواهد بود.

برخی در همین رابطه گفته اند که حکومت آقای غنی خطرناک ترین زندانیان طالبان و گروه حقانی را که مستقیماً از سوی شبکه استخباراتی پاکستان سازماندهی می شود، آزاد کرد، ولی در آن زمان نه با نماینده گان مردم مشورت شد و نه از منافع ملی یاد گردید.

اکنون پرسشی است که چرا حکومت آقای غنی در مورد رهایی زندانیان باقی‌مانده طالبان، جرگه مشورتی را برگزار می کند و می خواهد نظر نماینده گان مردم را بشنود؟

در پاسخ همین پرسش برخی از صاحب نظران گفته اند که آقای غنی می خواهد در چهار سال آینده در قدرت بماند و به همین منظور علاقه ندارد که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود، زیرا وی به خوبی می داند که اگر زندانیان طالبان که یکی از پیش شرط های آغاز مذاکرات بین الافغانی از سوی طالبان است، کاملاً آزاد شوند و برای آنها برای آغاز مذاکرات بهانه یی نباشد واضح است که در مذاکرات، مسأله اداره موقت مطرح می شود، زیرا طالبان می خواهد که پس از آتش بس در قدرت سهیم شوند و آنها اشتراک شان را در بدنه‌ی حکومت غنی همواره رد کرده اند و از نظر طالبان حلال این مشکل جز ایجاد یک اداره موقت چیزی دیگر نخواهد بود.

اگر در مذاکرات بین الافغانی بالای یک اداره موقت توافق شود در آن صورت عمر حکومت غنی پایان می یابد و اعضای تیم او که بیشتر از خارج آمده اند، از کشور بیرون می شوند و آنها هیچ تأثیری در آینده سیاسی کشور نخواهند داشت.

با توجه به همین نکته، حکومت غنی به بهانه راه اندازی جرگه می خواهد از سرعت آغاز مذاکرات بکاهد و برایش فرصت کمایی نماید تا چند سال دیگر در قدرت بماند و از امکانات دولتی استفاده کند.

به همین گونه گفته می شود که اگر مذاکرات بین الافغانی آغاز هم شود، حکومت می خواهد طرفداران اش را در ترکیب هیأت داشته باشد تا آنها بتوانند از ایجاد یک اداره موقت جلوگیری کنند و به نفع حکومت غنی، جریان مذاکرات را سمت و سو بدهند.

اگر این تحلیل و برداشت آگاهان سیاسی درست باشد، واضح است که طالبان قتل و خون ریزی شان را بیشتر می سازند و گراف خشونت و جنایت را چند برابر بالا خواهند برد که لجاجت و دوام قدرت، ارزش ریختاندن این خون ها را نخواهد داشت و باید حکومت از خودش معقولیت و انعطاف نشان بدهد و منافع ملی را در اولویت کار و هدف اش قرار بدهد و زمینه را برای آغاز مذاکرات فراهم نماید و داس خود را با کلوخ تیز نکند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید