رحم اجاره‌يي در روسيه، هشت نفر بازداشت شدند

 

در جريان نخسين تحقيقات مرتبط به اجاره دادن رحم‌‌هاي زنان، هشت نفر در روسيه به اتهام قاچاق انساني بازداشت شدند.

انتظار ميرود که دادگاه فردا چهارشنبه (14 اسد) امر توقيف افراد بيشتر را صادر کند.

زنان در روسيه و ساير کشورهاي جهان، رحم شان را به اجازه ميدهند و فرزند زوجي را که قادر به بچهدار شدن نيستند يا نميخواهند بچهدار شوند، در رحم خود حمل ميکنند و در نهايت ولادت ميدهند.

اين نوع کار و بار در روسيه قانوني است. اما با آنهم به دليل مبهم بودن اين موضوع در قانون، مقامات توانسته اند تحقيقات جنايي را در اين خصوص راه اندازي کنند.

در ميان بازداشت شدهگان هفت داکتر و يک مادر (جايگزين) شامل اند، زن حامله در حبس خانهگي و ساير بازداشت شدهگان در نظارت خانه به سر ميبرند.

تحقيقات در ماه جنوري پس از آن آغاز شد که جسد يکي از کودکان رحم اجارهاي در يک اپارتمان در مسکو يافت شد.

سه کودک ديگر در عين اپارتمان پيدا شد و اکنون تحت مراقبت دولتي قرار دارند.

مقامات در ماه جون، پنج کودک ديگر را يافتند که از رحمهاي اجارهاي به دنيا آمده اند و به دليل قيود براي جلوگيري از گسترش کروناويروس نتوانسته اند با والدين اصلي شان يکجا شوند.

مقامات گفتند که 10 زن ديگر را شناسايي کرده اند که در رحمهاي شان کودکان ديگران را ميپروانند.

مقامات در مسکو حسابهاي بانکي اين زنان را راکد کرده و آنان نميتوانند بيش از اين از مواد غذايي و ساير مراقبتهاي که شامل اين برنامه است، استفاده کنند.

يک عضو پارلمان روسيه گفته که زنان اين کشور نميتوانند منحيث ماشين چوچه کشي خارجيها خدمت کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید