نامه سرگشاده عنواني رييس جمهور: معضلات ومشکلات استملاکي وخط اندازي ده هاهزارنمره زمين که ازطرف شاروالي کابل توزيع شده است حل شود

 

حضور جلالتمآب محترم رييس صاحب جمهور

السلام عليکم ورحت الله وبرکاته امابعد!

محترما!

درسال هاي قبل ازطريق شاروالي محترم کابل درپروژه ارزان قيمت (ناحيه دوازدهم احمدشاه بابا مينه)به تعداد (24002) نمره زمين رهايشي توزيع واسناد ملکيت به اشخاص وافراد مستحق داده شده است.

باايجادناحيه22شاروالي،نظر به تقسيمات ساحوي از شماره (15362 الي 24002) که جمعاً(8640)نمره زمين ميشود،مربوط ناحيه 22 شاروالي گرديده است.متاسفانه نمرات زمين تااکنون به مالکين آن تسليم داده نشده است.افرادواشخاصي‌که اسنادزمين رابدست دارند،وقتاً فوقتآ به ناحيه مربوطه وشاروالي کابل مراجعه نموده خواهان تسليمي زمين خويش مي‌گردند،متأسفانه اجراآت صورت نمي‌گيردوگفته ميشودکه:

«نمرات رهايشي مذکورمعضله استملا کي ويا خط اندازي دارند،الي حل معضله استملاکي منتظرباشيد»

بايدگفت که ازتوزيع نمرات زمين هاي مذکور که دروقت رياست جمهوري شهيد صلح محترم استاد رباني صورت گرفته ،بيشتراز 25 سال سپري شده وتا اکنون کدام اقدام اساسي صورت نگرفته است.

لهذا مردم بيچاره ومستضعف وبي‌واسطه درزمينه نهايت پريشان وسرگردان مي‌باشندوبه عرض شان رسيده گي نمي‌شود.

بايدگفت قرارمعلوم درپروژه هاي مانند:ناحيه 12 احمدشاه بابا مينه ،ناحيه 22،توسعه‌ييي رحمان مينه مربوط ناحيه 8،ناحيه 16قلعه   زمانخان ،شمال ميدان هوايي وغرب ميدان هوايي حامدکرزي (ده هاهزار) نمره زمين،معضله استملاکي وغيره دارند.

هرزماني‌که شاروالي محترم کابل ازطرف اين نوع مراجعين به تکليف شده است،سالانه چنين اطلاعيه ها را نشرنموده ودرمحوطه تعميرشاروالي کابل نصب نموده است.

مثلآ: «اطلاعيه شاروالي کابل» (به اطلاع آنعده مراجعين محترم که درپروژه رحمان مينه،ارزان قيمت،قلعه زمانخان،شمال ميدان هوايي وغرب ميدان هوايي ازساليان قبل نمرات زمين رادريافت نموده ولي نسبت معضلات موجوده،نمرات توزيع شده بدسترس شان قرارنگرفته است رسانيده مي‌شود:الي حل معضلات موجوده ونشر اطلاعيه بعدي به شاروالي کابل مراجعه ننمايند تاباعث ضياع وقت خود ومامورين شاروالي کابل نگردند).

بناءً ازمقام عالي رياست جمهوري وجلالتمآب رييس صاحب جمهور خواهشمنديم که درزمينه لطف وشفقت نموده به شاروالي محترم کابل امروهدايت فرمايند تابراي کسانيکه چنين اسناد مذکورشاروالي کابل را بدست دارند ،درسال جاري 1399 به اساس طرح ذيل براي شان نمرات زمين توزيع ومشکلات شان حل گردد.

طرح :

1.براي حل معضلات استملاکي،مشکلات خط اندازي وتطبيق اين طرح ،کميسيون مختلط وبا صلاحيت از ارگان ها وادارات محترم (مقام عالي رياست جمهوري،شاروالي محترم کابل،وزارت شهرسازي واراضي،مشرانوجرگه،ولسي جرگه، ستره محکمه، لوي سارنوالي، رييس ناحيه،رييس شوراي وکلاي گذرناحيه،رييس شوراي علماي ناحيه) باهمکاري ارگان‌هاي محترم امنيتي،براي هرناحيه شاروالي ايجادشودتامشکلات عمومي ده ها هزار نمره زمين توزيع شده شاروالي کابل به صورت اساسي وبنيادي حل شود.

  1. چون شاروالي کابل از 25سال قبل الي اکنون ازنمرات رهايشي مردم قرضدارمي‌باشد ومردم قيمت زمين هاي شان را درهمان وقت به خزانه دولت انتقال وآويز آن به دفاترثبت شده وبعداً سندملکيت توزيع شده است.اين مردم بيچاره تااکنون انتظارکشيده اند که يک نمره زمين براي شان توزيع شود وازسرگرداني بي خانه‌گي وبي سرپناهي نجات يابند،بناءً برآن همان قيمت زمين را که پرداخته اند،قيمت ثابت واخذشده براي زمين رهايشي که جديدآبراي شان توزيع مي‌شود قابل قبول ومجرايي باشدوبه هيچ نام ديگر (تفاوت قيمت وغيره) پول تحويل نشود.
  2. به اسم کساني‌که قبلاً زمين براي شان توزيع شده بود وبا اسناد اصلي خويش به شاروالي کابل مراجعه مي نمايند،زمين توزيع شود.
  3. طوري‌که همه مي‌دانيم که جنگ ونا امني درکشورعزيزمان درين40سال اخير وتااکنون جريان دارد،بنابرآن مهاجرت ها به داخل وخارج کشور صورت گرفته وحوادث گوناگون بميان آمده است، بناءً آدرس هاي بايع وموکل تغيرکرده،لذاپيداکردن آدرس وحاضرنمودن بايع وياموکل به دفاتردولتي نهايت دشوارومشکل است،لهذاازاحضار نمودن بايع وموکل صرف نظر شود،يعني بدون احضار نمودن بايع وموکل اجراآت دولتي صورت گيرد وقباله شرعي بنام مشتري ياوکيل شرعي اجرا شود.
  4. اسنادخريدوفروش مثلاً :(سيته دفتررهنماي معاملات)،وکالت خط شرعي ياوثيقه شرعي ازطرف دفاتروارگان‌هاي مربوطه تصديق وبعداً اجراآت صورت گيرد،يعني اسنادجديد ملکيت از طرف شاروالي ويا ولسوالي براي مشتري توزيع شودوقباله شرعي نيزبنام مشتري اجراشود.
  5. اگرخريدوفروش زمين به اساس قباله عرفي صورت گرفته باشد،درصورتي‌که بايع ،مشتري و شاهدان امضاويا شصت گذاشته باشند،درآن صورت قباله عرفي ازطرف اهالي محل ،کوچه وقريه تصديق وازطرف وکيل گذرويا ملک قريه مهرشودوازطرف ناحيه مربوطه شاروالي وياولسوالي مربوطه ازبرحالي وکيل گذروياملک قريه تصديق ومهرشود.بعدازطي مراحل فوق قباله عرفي ،محکمه مربوطه قباله شرعي ملکيت رابنام مشتري اجرانمايد.
  6. براي شخصي‌که سندملکيت دارد،همان نمره زمين خودش نظربه سندملکيت اش درناحيه مربوطه توزيع شود،(درصورتيکه نمره زمين اش تاهنوزسفيدباشد).
  7. اگرازطرف شاروالي زمين يک شخص به شخص ديگر توزيع شده باشد،درصورتي‌که40٪فيصدآبادي نداشته باشد وقباله شرعي نيز اخذ نکرده باشد،درآن صورت زمين مسترد وبراي شخص اول سپرده شود درغيرآن ،درعوض ومعادل آن زمين ،يک نمره زمين ديگردرهمين ناحيه مربوط به شخص اول توزيع شود.اگردرناحنه مربوطه زمين سفيد براي توزيع موجودنباشد،درآن‌صورت درناحيه همجوارويا ديگر نواحي شاروالي به موافقه مالک زمين، نمره زمين توزيع گردد.
  8. اگرشاروالي کابل دراثر چنين توزيعات درنواحي 22گانه خويش ازقرضداري نمرات رهايشي خلاص نشود،درآن‌صورت پروژه هاي را دراطراف شهر موجوده کابل تدارک نمايد وبعد از حل مشکلات تخنيکي واستملاکي،خط اندازي نموده وتوزيع نمايد،درغيرآن مثلا:کمپلکس اداري دارالامان که درآينده طبق پلان ،وزارت ها وادارات مستقل به آنجا انتقال مي‌نمايند درين کمپلکس نمرات زمين نيزبراي قرضداران مذکورتوزيع شود.ويا درپروژه (کابل جديد)که دراستقامت ولسوالي ده سبزموقعيت دارد،نمرات زمين توزيع شود تا شاروالي کابل ازقرضداري همشهريان محترم رهايي يابد.
  9. شاروالي کابل مي‌تواند بعداز رهايي ازقرضداري اش،براي عارضين ومستحقين ديگر،طبق اصول ومقررات ،نمرات زمين رهيشي وتجارتي توزيع نمايد.

بااحترام

 (عبدالصمد روشن)

اشتراک گذاری:

نظر بدهید