شوراي امنيت ملي: رهايي 400 زنداني طالبان هرچه‌ زودتر آغاز مي‌شود

 

دفتر شوراي امنيت ملي مي‌گويد که حکومت هرچه زودتر رهايي چهارصد زنداني طالب را بربنياد تصميم لويه‌جرگة مشورتي صلح آغاز خواهد کرد.

به‌گفتة شوراي امنيت ملي، تاکنون هيچ‌يک از اين زندانيان آزاد نشده‌است.

انتظار خادم، رييس بخش صلح شوراي امنيت ملي مي‌گويد که اين چهارصد زنداني جنجالي طالب در زندان‌هاي کابل، بگرام، بلخ و برخي از ولايت‌هاي ديگر به‌سر مي‌برند و شهروندان افغانستان استند: «هيچ کدام خارجي را در ميان اين زندانيان پيدا نکرده‌ايم که به‌گونة واقعي خارجي باشند؛ البته شک‌هايي وجود دارند که کسي پاسپورت پاکستاني يا جاي ديگري را داشته باشد…

احتمال دارد که برخي‌ها پاسپورت پاکستاني يا جايي ديگري را گرفته باشند.»

رييس‌جمهور سه روز پيش فرمان رهايي اين زندانيان را بربيناد فيصلة لويه‌جرگة مشورتي صلح، صادر کرد.

رييس بخش صلح در دفتر شوراي امنيت ملي مي‌گويد که حکومت در انتظار رهايي اسيران نيروهاي امنيتي کشور است که فهرست نام‌هاي شان را به طالبان داده‌اند.

در همين حال، طالبان هشدار مي‌دهند که جنگ‌جويان داعش مي‌خواهند تا پس از رهايي زندانيان باقي ماندة اين گروه از زندان پلچرخي، بر موتر اين زندانيان حمله کنند.

حکومت تاکنون هويت چهارصد زنداني طالبان را پخش نکرده‌است. اين کار پرسش‌هايي را به‌ميان آورده‌است.

خالد پشتون، عضو پيشين مجلس نماينده‌گان گفت: «حکومت خلاصه دوسيه 400زنداني و هويت شان را پنهان نگه داشته.»

امير خان متقي، عضو دفتر سياسي طالبان در قطر نيز اظهار داشت: «حالا بايد يک‌ کاري شود که تمام افغانان بايد به هم دست به دست بدهند.»

حکومت مي‌گويد که از ميان چهارصد زنداني طالبان، 156 تن آنان محکوم به اعدام، 105 زنداني داراي مسايل حق العبدي، 34 تن اختطاف گر، 51 زنداني قاچاق بر مواد مخدر، 44 زنداني شامل فهرست سياه حکومت افغانستان و کشورهاي متحد افغانستان، شش زنداني مجرم اخلاقي استند.

اما، چهار زنداني از اين ميان اين چهار صد تن جرم‌هاي شان تاهنوز ناروشن هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید