آيا انتخابات قصه مفت است؟

مطابق توافقنامه سياسي، توزيع شناسنامه‌هاي برقي بايد در همان ماه‌هاي نخست شکل گيري حکومت وحدت ملي انجام مي‌شد.
با توجه به تقلبات گسترده و سازمان يافته‌يي که در انتخابات رياست جمهوري پيشين صورت گرفت انتخابات در کشور که مردم به آن به عنوان يک پروسه ملي نگاه مي‌کردند، بي‌اعتبار شد.
به همين منظور و براي اعاده حيثيت نهادهاي انتخاباتي دو جناح عمده توافق کردند که بايد در نظام انتخابات اصلاحات به وجود آيد و يکي از راه‌هاي شفافيت در انتخابات، توزيع شناسنامه‌هاي برقي را در برنامه کاري شان گنجانيدند.
در حالي که محتواي شناسنامه برقي از سوي شوراي ملي کشور تصويب گرديد ولي بنابر ملاحظات بيشتر قومي، شناسنامه‌هاي برقي توزيع نگرديد و به منظور توزيع آن هر روز ميان رهبران حکومت وحدت ملي بگومگوهاي جريان دارد.
تا حال چندين تن از مقامات حکومتي در برابر دوربين‌هاي رسانه‌ها از توزيع زودهنگام شناسنامه‌هاي برقي خبر داده‌اند ولي با وجود اين تعهدها از توزيع شناسنامه‌هاي برقي خبري نيست.
اين درحالي است که حکومت و کميسيون انتخابات از انتخابات پارلماني و رياست جمهوري سخن مي‌زنند ولي اگر اصلاحات لازم به وجود نيايد و اعتبار کميسيون‌هاي انتخاباتي اعاده نگردد مردم پس از اين در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
برخي باور دارند که رهبران حکومت از همين اکنون تصميم گرفته‌اند که چگونه به قدرت شان ادامه بدهند و به همين منظور مي‌خواهند به کميسيون‌هاي انتخاباتي تسلط داشته و از امکانات تخنيکي و انساني آن به نفع شان استفاده ببرند.
يکي از علل توزيع نشدن شناسنامه‌هاي برقي ممکن است همين ملاحظه برخي از مقامات حکومت است که مي‌خواهند بار دگر انتخابات را مهندسي کنند و قدرت را در دست داشته باشند.
به همين گونه برخي ديگر باورمند که اساساً قصه انتخابات در افغانستان مفت است و در حالي که انتخابات در کشور انجام مي‌شود و مردم با شور و شوق به پاي صندوق هاي رأي مي‌روند و تنور کار زارهاي انتخاباتي هم گرم مي‌شود و کانديداها براي برتري بر ضد يک ديگر موضع مي‌گيرند و در مناظره‌ها شرکت مي‌کنند و مردم را مصروف مي‌سازند و احساسات را تحريک مي‌دارند ولي تمام اين رخدادهاي انتخاباتي همه يک نمايش ساختگي است و هر که را امريکا برگزيده باشد همان را به ارگ مي‌برد و رييس جمهور مي‌سازد.
براي امريکا اين مهم نيست که رييس جمهور شخصيت و سلامت رواني سالم داشته باشد بل مي‌خواهد از امر و نهي مقامات امريکايي اطاعت کند و در برابر برنامه‌هاي آن کشور مخالفت نه‌ورزد.
اين باورها سبب شده است که انتخابات نزد مردم افغانستان رنگ ببازد.
با توجه به اين ملاحظات بايد براي راه اندازي يک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور شناسنامه‌هاي برقي توزيع گردد، اعتبار کميسيون‌هاي انتخاباتي اعاده گردد و ظن دخالت امريکا در انتخابات افغانستان برطرف شود.
در غير آن انتخابات واقعاً يک نمايش و قصه مفت چيز ديگر نخواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید